Er komt à©à©n aanspreekpunt ('regisseur') voor jonggehandicapten om hen
te ondersteunen bij de overgang van school naar werk. Dit moet er voor
zorgen dat de jongere met een arbeidshandicap tijdig in contact komt
met betrokken instanties als gemeenten en Centrum voor Werk en
Inkomen.  

 
Met dit voornemen volgt De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
een aanbeveling uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar
de overgang van jonggehandicapten van school naar werk. Uit het
onderzoek blijkt dat er veel organisaties en mensen betrokken zijn bij
de begeleiding van jonggehandicapten naar werk. Door onvoldoende
afstemming kan de jonggehandicapte tussen wal en schip belanden. De
bewindsman heeft het onderzoeksrapport 'Jonggehandicapten aan de slag',
mede namens zijn collega van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, naar de
Tweede Kamer gestuurd.   
 
De invoering van à©à©n aanspreekpunt, een gespecialiseerde
arbeidsdeskundige van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
(UWV), vergroot volgens De Geus de kans dat een jonggehandicapte aan
het werk kan komen - in een 'gewone' baan dan wel via de Wet sociale
werkvoorziening. Verder kan zo'n gespecialiseerde kracht goed
beoordelen in hoeverre de inzet van een reïntegratietraject wenselijk
is en of werkplekaanpassingen nodig zijn. Ook geeft hij/zij desgevraagd
voorlichting aan de betreffende jongeren en hun ouders, scholen,
werkgevers en andere betrokken instanties.  
 
De minister zal het UWV vragen het idee van à©à©n aanspreekpunt voor jonggehandicapten nader uit te werken.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular