Het aantal klachten dat de Nationale
ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in 2006 over de overheid heeft
ontvangen, is ongekend gestegen. Hieruit blijkt dat de overheid de
burger uit het oog dreigt te verliezen, aldus Brenninkmeijer. Er
zijn 14.607 klachten per brief of via internet ingediend, bijna een
kwart meer dan in 2005. Dit schrijft de ombudsman in zijn
jaarverslag over 2006 'Regel is regel' is niet genoeg, dat hij
vandaag heeft overhandigd aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer.

Naast de ruim 14.000 schriftelijke
klachten is ook bijna 27.000 keer telefonisch een vraag voorgelegd
aan de ombudsman. De toename in klachten en vragen heeft vooral te
maken met de grote stelselwijzigingen, zoals de overgang van de
huursubsidie naar huurtoeslag, de invoering van de zorgtoeslag en
de uitvoering van de Ziektewet.

Meeste klachten over de
Belastingdienst

De Nationale ombudsman kreeg in 2006 3.323
klachten over de Belastingdienst (2005: 1.330). Voor het eerst
sinds vijftien jaar neemt de Belastingdienst daarmee de eerste
plaats in bij de Nationale ombudsman. Van deze klachten hadden er
1.668 betrekking op de huur- en zorgtoeslag. Over het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) kwamen 2.276
klachten binnen. Dat is ruim eenderde meer dan in 2005. De klachten
over het UWV kwamen vooral in de eerste helft van 2006. Dit was te
wijten aan de invoering van een nieuw computersysteem voor de
uitvoering van de Ziektewet. Het aantal klachten over de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is opnieuw gedaald: 987
klachten tegen 1.419 in

2005. Volgens de ombudsman komt dit omdat
de IND veel aandacht heeft besteed aan

communicatie met burgers en advocaten en
aan analyse van de oorzaken van de klachten.

'Regel is regel' is niet genoeg

Brenninkmeijer wijst op de vaak overvolle
politieke agenda. Bovendien is de overheid bij de uitvoering van
haar taken geneigd om eenzijdig de nadruk te leggen op rechtmatig
handelen volgens 'regel is regel'. Vaak verliest de overheid uit
het oog dat burgers mensen zijn, die serieus genomen willen worden,
die een normale reactie willen op brieven en telefoontjes en die
tijdig een overheidsbeslissing willen waarvan ze afhankelijk zijn.
Voor burgers is juist van belang dat zij respectvol, eerlijk en dus
behoorlijk behandeld worden, en niet alleen of er sprake is van
'rechtmatigheid'. Brenninkmeijer pleit ervoor dat de politiek en
de overheid de burger meer centraal stellen. Ook pleit hij ervoor
dat overheden bij klachten en bezwaren van burgers meer overstappen
op persoonlijk contact tussen ambtenaar en klager .

bron:Nationale Ombudsman