Van elke twintig leerlingen in het
voortgezet onderwijs en mbo verlaat één het onderwijs
zonder startkwalificatie. Op het laagste niveau van het middelbaar
beroepsonderwijs valt zelfs een op de drie leerlingen voortijdig
uit. Dat blijkt uit waarnemingen van het CBS.

Ruim één miljoen
leerlingen

In het schooljaar 2004/’05 zaten 1,2
miljoen jongeren in het voortgezet onderwijs of middelbaar
beroepsonderwijs. Een jaar later had ongeveer een op de twintig het
onderwijs voortijdig verlaten, zonder startkwalificatie.

Meeste uitval op mbo

In het mbo is meer voortijdige
schooluitval (10 procent) dan in het voortgezet onderwijs (4
procent). Binnen het mbo geldt: hoe hoger het niveau, hoe lager de
voortijdige schooluitval. Van de leerlingen op het eerste
mbo-niveau behoorde 34 procent een jaar later tot de voortijdig
schoolverlaters. Op niveau twee was dat ruim 15 procent en op de
niveaus drie en vier respectievelijk 9 en 6 procent.

Vooral vmbo’ers haken af

Binnen het voortgezet onderwijs vond de
meeste uitval plaats vanuit de laatste twee leerjaren van het vmbo.
Daar bedroeg de schooluitval ruim 6 procent. Het gaat vooral om
leerlingen die vertraging hebben opgelopen.

Onder eerste generatie allochtonen meer
uitval

Het aandeel voortijdig schoolverlaters
onder niet-westers allochtonen was met bijna 9 procent hoger dan
onder autochtonen (5 procent). De eerste generatie viel vaker uit
dan de tweede generatie, vooral diegenen die korter dan vijf jaar
in ons land woonden. Naar herkomstland zijn de verschillen in
schooluitval beperkt.

Twee keer zoveel uitval bij
eenoudergezinnen

Leerlingen uit een eenoudergezin vielen
relatief vaak voortijdig uit. Met 9 procent was hun voortijdig
schoolverlaten bijna twee keer zo hoog als onder leerlingen uit een
twee-oudergezin. Een klein aantal leerlingen voerde een eigen
huishouden, vooral binnen het mbo. Ook deze groep leerlingen kende
relatief veel uitval (bijna 17 procent).

Minder uitval bij hogere inkomsten
huishouden

Over het algemeen is de voortijdige
schooluitval lager als de inkomsten van het huishouden toenemen.
Voortijdig schooluitval lijkt niet samen te hangen met de grootte
van het huishouden.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular