Van de WAO-ers die nog niet werkten op het
moment van de herbeoordeling, is één op de drie na
anderhalf jaar weer aan het werk. Een deel van de WAO-ers had al
werk op het moment dat zij herbeoordeeld werden. Van hen geeft
driekwart aan

inmiddels naar vermogen te werken. In
totaal was 51% van de WAO-ers anderhalf jaar na de herbeoordeling
aan het werk. Vier op de tien WAO-ers geven aan dat het inkomen er
duidelijk op achteruit is gegaan, 16% geeft aan er in inkomen op
vooruit te zijn gegaan. Dit blijkt uit vervolgonderzoek dat UWV
door onderzoeksbureau Astri heeft laten doen naar de arbeidsmarkt-
en inkomenspositie van WAO-ers van wie de uitkering na een
aSB-herbeoordeling is verlaagd of beëindigd. Het betreft de
derde enquête; 18 maanden na de herbeoordeling. Onder
dezelfde groep zijn eerder enquêtes 4 en 8 maanden na de
herbeoordeling gehouden.

Werk

Mensen die na een herbeoordeling aan het
werk zijn hebben óf nieuw werk gevonden, óf waren al
aan het werk. Van de respondenten had 64% geen werk ten tijde van
de herbeoordeling. Anderhalf jaar na de herbeoordeling heeft 32%
van deze groep betaald werk. Vier maanden na de herbeoordeling was
dit nog 11%, na acht maanden was dit percentage gestegen tot 20.
Het betreft vooral tijdelijk werk, 15% heeft een vast contract.
Ongeveer 1 op de tien mensen heeft wel gewerkt in de 18 maanden na
de herbeoordeling, maar werkt niet op het moment van de meting. Van
de mensen die betaald werk hebben, geven zes op de tien aan dat zij
naar vermogen werken. Naar vermogen wil zeggen dat men gezien de
situatie het maximale verdient.

Daarnaast had 36% van de WAO-ers al
betaald werk ten tijde van de herbeoordeling. Na vier maanden gaf
een kwart van deze mensen aan dat het aantal werkuren is
uitgebreid. Na acht maanden bleek tweederde van degenen die al
werkten bij de herbeoordeling, naar vermogen te werken. Anderhalf
jaar na de herbeoordeling is dit opgelopen tot driekwart. De groep
die nog niet naar vermogen werkt, ziet weinig mogelijkheden tot
uitbreiding van het aantal uren bij de werkgever. Een meerderheid
lijkt het echter zelf ook beter te vinden het werk niet uit te
breiden, vaak om gezondheidsredenen.

Re-integratie

Van de mensen die na anderhalf jaar nog
geen werk hebben, is 63% wel op zoek naar werk. Acht maanden na de
herbeoordeling was dit 70%. Eenderde geeft aan ook niet op zoek
naar werk te zijn, vaak om gezondheidsredenen. Van de mensen die
ten tijde van de herbeoordeling niet aan het werk waren, heeft 58%
begeleiding gekregen. Ruim de helft van hen ontvangt nog steeds
begeleiding, voor de andere (kleine) helft is de begeleiding
inmiddels beëindigd. UWV heeft de mensen die eerder aangaven
geen behoefte aan begeleiding te hebben na een aantal maanden
opnieuw benaderd. Een groot deel gaf wederom aan geen behoefte aan
begeleiding te hebben. Uit het onderzoek komt naar voren dat 19%
van de mensen die nog geen werk hadden op het moment van de
herbeoordeling, na 18 maanden toch behoefte aan begeleiding heeft.
UWV gaat nader onderzoeken wat de oorzaken kunnen zijn van het
verschil tussen wat de cliënten in het onderzoek aangeven ten
aanzien van de ondersteuning bij re-integratie en hoe ze feitelijk
gebruik maken van het (herhaalde) aanbod van re-integratie.
Iedereen die nog geen werkgever had op het moment van de
herbeoordeling, heeft recht op begeleiding via UWV.

Inkomen

Anderhalf jaar na de herbeoordeling geeft
39% van de WAO-ers aan dat zij er in inkomen duidelijk op achteruit
zijn gegaan. Dit is ongeveer gelijk aan de situatie na 8 maanden, 4
maanden na de herbeoordeling was dit nog 53%. Het percentage
herbeoordeelden dat aangeeft er in inkomen op vooruit te zijn
gegaan is gestegen van 4% na vier maanden tot 16% na 18 maanden. De
overige 44% van de herbeoordeelde WAO-ers geeft aan dat het inkomen
gelijk is gebleven of iets is verslechterd.

Ongeveer eenderde van de WAO-ers ontvangt
18 maanden na de herbeoordeling een WW-uitkering, eenderde ontvangt
een WAO-uitkering, 5% ontvangt een bijstandsuitkering en nog eens
ongeveer eenderde ontvangt geen enkele uitkering.

Oordeel over de eigen situatie

Gevraagd naar hun situatie wat betreft
inkomen, gezondheid en werk, geeft tweederde van de onderzochte
WAO-ers aan dat die slechter is geworden sinds de herbeoordeling
anderhalf jaar geleden. Meestal verwijzen zij naar een
achteruitgang in inkomen, al dan niet in combinatie met een toename
van gezondheidsklachten. Eén op de vijf geeft aan dat de
situatie verbeterd is. Redenen hiervoor zijn inkomensverbetering,
het hebben van passend werk en verbetering van de gezondheid. Een
bijna even grote groep zegt dat hun situatie gelijk gebleven is. De
meest genoemde reden hiervoor is dat het salaris (vanwege
werkhervatting of urenuitbreiding) het weggevallen deel van de
uitkering opvangt.

bron:UWV