Er komt à©à©n organisatie voor de afhandeling van geschillen tussen huurders en verhuurders. De rijksoverheid blijft hier verantwoordelijk voor. De woningmarkt kent namelijk nog steeds schaarste en werkt nog niet optimaal. De ministerraad is hiermee akkoord gegaan op voorstel van minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

De minister zal hierover een brief naar de Tweede Kamer sturen. Het kabinet kiest er voor om de huidige huurcommissies (59 zelfstandige bestuursorganen, ZBO's) en het secretariaat van VROM samen te voegen tot à©à©n ZBO. Vanwege het belang van een uniforme afhandeling van huurgeschillen ligt à©à©n organisatie voor de hand. Daarbij vindt het
kabinet het van belang dat andere belanghebbende partijen - huurders- en verhuurdersorganisaties - bij de geschillenbeslechting zijn betrokken, zowel inhoudelijk als financieel. Over de precieze vormgeving daarvan overlegt de minister nog met deze partijen.

Prestaties
Om te verzekeren dat geschillen tijdig worden afgehandeld, zal minister Dekker aan de nieuwe organisatie prestatie-eisen stellen. De minister zal verder al het nodige doen om de overgang naar de nieuwe organisatie voor huurder en verhuurder soepel te laten verlopen. Minister Dekker zal met de huurcommissies blijven werken aan een verbetering van de afhandeling van de geschillen. De afgelopen periode leidde dit al tot kortere
afhandelingstermijnen, 80 procent van de zaken wordt inmiddels afgehandeld binnen 6 à¡ 7 maanden. De minister wijst erop dat om huurgeschillen zorgvuldig af te handelen huurder en verhuurder voldoende tijd moet worden gegeven om informatie te vergaren en om aanwezig te kunnen zijn tijdens de hoorzitting en het onderzoek in de woning.

Herbezinning
De herbezinning op de organisatie van de huurcommissies loopt al geruime tijd. aanvankelijk was deze vooral ingegeven door de sterke afname van het aantal geschillen dat jaarlijks aan de huurcommissies wordt voorgelegd (van ca. 90.000 begin jaren ´90 tot ca. 25.000 anno nu). Inmiddels is vooral het streven van het kabinet naar grotere eigen verantwoordelijkheid van burgers een belangrijke overweging bij de herbezinning. Partijen moeten eerst zelf trachten voor conflicten een oplossing te vinden, eventueel daarbij geholpen door een geschillencommissie.

bron:VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular