Aldus Anne-Marie Rakhorst. à¢â‚¬Å“De transitie naar een duurzame(re) samenleving met duurzame oplossingen is onontkoombaar. Al was het alleen maar vanwege het feit dat fossiele brandstoffen eindig zijn. Duurzame oplossingen zijn voor handen. Laten we deze oplossingen met elkaar delen en aan de slag gaan!à¢â‚¬

Rakhorst bundelde met medewerking van diverse nationale en internationale prominenten op het gebied van duurzaamheid de visies, best practices en oplossingsrichtingen voor het magazine Vastgoedpersonality. Het magazine zal de titel ´Tomorrow‘˜s growth‘˜ dragen en staat volledig in het teken van een (duurzame) toekomst. Rakhorst sprak onder andere met VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma, duurzaamheidsexpert Wubbo Ockels, CEO Schiphol Group Jos Nijhuis, projectontwikkelaar Adrian Wyatt, politicus Hermann Scheer en Cradle to Cradle-goeroe Michael Braungart.

Vastgoedpersonality behandelt o.a. oplossingen en kansen op gebied van thema‘˜s als energie, duurzaam bouwen en Cradle to Cradle. Het laat zien dat een Nederland mogelijk is, dat binnen 25 jaar onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Door bijvoorbeeld een snelle introductie van de feed-inwet, de heroverweging van bestemmingsplannen vanuit duurzaam oogpunt en het realiseren van decentrale energieopwekking. Duitsland wordt hierin als voorbeeld genoemd. Want zoals Hermann Scheer aangeeft in de publicatie: à¢â‚¬Å“In 2023 is Duitsland volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen.à¢â‚¬.
Ook op het gebied van de bouw worden oplossingen benoemd. Voorbeelden zoals duurzame materialen, energieopwekkende huizen en kantoren en flexibele bouw passeren de revue. Het loont, aldus Rakhorst. Wyatt, een van ‘˜s werelds grootste à¢â‚¬Å“groeneà¢â‚¬ projectontwikkelaars en verantwoordelijk voor het nieuw duurzame Wembley-stadion, geeft hiervan aan dat hij alle investeringen op termijn dubbel en dwars terugverdient.
Ook de Cradle to Cradle-gedachte van William McDonough en Michael Braungart wordt benoemd als een goede oplossingsrichting. Door bij het ontwerp van producten rekening te houden met de herbruikbaarheid, door huizen te bouwen analoog aan een boom, zoals McDonough dit omschrijft, en door Cradle to Cradle-materialen te gebruiken, die eindeloos kunnen worden gerecycled met behoud van kwaliteit.

Rakhorst: à¢â‚¬Å“We hebben een magazine proberen te maken met visies, best practices en voorbeelden die laten zien dat het kàƒ n. Dat het mogelijk is om duurzaamheid te verwezenlijken, met een positieve businesscase als uitgangspunt en een helder doel voor ogen. Mijn advies met betrekking tot de klimaattop in Kopenhagen zou dan ook zijn: Laten we stoppen te spreken in termen van problemen, laten we de handen ineen slaan en op zoek gaan naar oplossingen. Met dit blad hopen we in ieder geval een aantal van deze oplossingsrichtingen te hebben geboden.à¢â‚¬

Quotes uit Vastgoedpersonality

à¢â‚¬¢ Wubbo Ockels: à¢â‚¬Å“De economische crisis is maar een briesje, vergeleken met de duurzaamheidproblemen waar we bij gelijkblijvend beleid over krap tien jaar mee geconfronteerd worden.à¢â‚¬

à¢â‚¬¢ CEO Schiphol Jos Nijhuis: à¢â‚¬Å“Wij zijn een van de meest innovatieve airportsà¢â‚¬¦ over 20 jaar worden wij heel nadrukkelijk gezien als Green Airport.à¢â‚¬

à¢â‚¬¢ Annemarie Jorritsma: à¢â‚¬Å“Maak van Almere IJland een internationaal duurzaamheidsicoon. Laat de hele wereld zien hoe innovatief en vergevorderd we als Nederland zijn bij het herveroveren van land op het water, zonder dat we daarbij de natuur geweld aan doen.à¢â‚¬

à¢â‚¬¢ Braungart‘˜s advies aan Job Cohen: à¢â‚¬Å“Dwing ´klimaatbewust gedrag‘˜ niet af met regelgeving, maar informeer de publieke opinie over mogelijke alternatieven, om ontwikkeling van duurzame producten mogelijk te maken.à¢â‚¬

à¢â‚¬¢ Hermann Scheer: à¢â‚¬Å“In het huidige groeitempo zal Duitsland in 2023 volledig onafhankelijk zijn van fossiele energiebronnen. Nederland heeft een feedin-wet nodig.à¢â‚¬

____________________________________________________________
Noot voor redactie, niet voor publicatie

Informatie over Anne-Marie Rakhorst
Anne-Marie Rakhorst is ondernemer, auteur en veelgevraagd spreker op het gebied van duurzaamheid. Zij heeft zitting in commissies als de Amsterdamse Klimaatraad, de Urgenda en is lid van de Raad van Advies van de Club van Rome.

Rakhorst is directeur van Search, een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau, laboratorium en opleidingsinstituut. Search biedt diensten op het gebied van (duurzame) bouw, industrie, milieu, ruimtelijke inrichting, energie en water en wordt gezien als een van de koplopers op het gebied van duurzaamheid.

In 2000 werd Anne-Marie Rakhorst uitgeroepen tot Zakenvrouw van het jaar, beter bekend als de prestigieuze ´Prix Veuve Clicquot‘˜.

In 2008 schreef Rakhorst De winst van duurzaam bouwen, een oproep aan de bouwsector om de handen ineen te slaan en van duurzaamheid hà©t exportproduct van Nederland te maken. Eerder schreef zij Duurzaam ontwikkelenà¢â‚¬¦ een wereldkans en liet zij de duurzaamheidsbestseller Cradle to Cradle - afval =voedsel vertalen in het Nederlands.

Aanmelden / Meer informatie
Voor aanmelden voor de lancering van het magazine op donderdag 10 december in Muziekgebouw aan ‘˜t IJ kunt u terecht bij Martijn Funke. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0413-292982 of het e-mailadres [email protected]
Ook indien u meer informatie wenst over de lancering van Vastgoedpersonality, Anne-Marie Rakhorst of Search, staat Martijn Funke u graag te woord.

Websites
à¢â‚¬¢ www.vastgoedpersonality.nl: informatie over Vastgoedpersonality
à¢â‚¬¢ www.duurzaamheid.nl: tal van oplossingen, boeken en achtergrondinformatie
à¢â‚¬¢ met betrekking tot duurzaamheid
à¢â‚¬¢ www.annemarierakhorst.nl: voor meer informatie over Anne-Marie Rakhorst
à¢â‚¬¢ www.searchbv.nl: voor meer informatie over de (duurzame) oplossingen van Search