Vandaag hebben de provincie Fryslà¢n en Stichting Partoer, centrum voor maatschappelijke ontwikkeling Fryslà¢n, de webportal Informatie- en Kennispunt Fryslà¢n en het Informatie en Kennispunt Jeugd (IKP Jeugd) in werking gesteld.

Hiermee krijgen maatschappelijke organisaties op het terrein van de Brede Jeugdzorg en overheden in Fryslà¢n voor het eerst een centrale plek waar zij onderzoeks- en praktijkgegevens op het terrein van jeugdzorg en lokaal preventief jeugdbeleid kunnen vinden en uitwisselen. Daarmee wil de provincie de randvoorwaarden leveren voor een slagvaardige en efficiënte Brede Jeugdzorg in Fryslà¢n. Gedeputeerde Jan Ploeg: "Met het Informatie- en Kennispunt Jeugd geven we overheden en jeugd (zorg) instellingen een snelle en gemakkelijke toegang tot alle beschikbare kennis in de Brede Jeugdzorg. Dat biedt hen de onderbouwing waarmee zij de belangen van de Friese jeugd met een gerichte aanpak kunnen behartigen. Ik roep overheden en instellingen op van dit IKP te profiteren. Niet alleen door er gegevens uit te halen, maar ook door het te vullen met eigen kennis en expertise."

Het IKP Jeugd omvat een frontoffice in de vorm van een website en een telefonische en digitale vraagbaak. Daarnaast worden onder andere kennis- en praktijkbijeenkomsten voor overheden en maatschappelijke organisaties georganiseerd. Het IKP-Jeugd is een onafhankelijke kennisbank en -netwerk rond Jeugd 0 - 25, die in opdracht van de provincie door Stichting Partoer samen met een groot aantal organisaties is ontwikkeld. De kennisbank en het netwerk concentreren zich in eerste instantie op de thema's gezondheid, onderwijs en veiligheid, waar volgens het sociaal rapport Fryslà¢n de meest urgente risico's onder jeugdigen tot 25 jaar voorkomen. Later volgen meer dossiers.

Versnippering tegengaan

Het IKP-Jeugd is de eerste in een serie van IKP's, die samen een informatie- en kennisbank en netwerk in Fryslà¢n gaan vormen op het gebied van sociale vraagstukken. Een IKP Seksueel en Huiselijk Geweld is in voorbereiding en start dit najaar. Daarnaast staan vanuit de Friese centra voor maatschappelijke ontwikkeling IKP's op stapel over Gehandicapten, Diversiteit, Sport, Vrijwilligerswerk en Ouderen, wonen, zorg, en welzijn. Samen gaan zij de portal Informatie- en Kennispunt Fryslà¢n vormen. Door te schakelen tussen onderzoek, beleid en praktijk en informatie te bundelen, te verspreiden en nieuwe informatie te ontwikkelen, willen de provincie, gemeenten en centra voor maatschappelijke ontwikkeling de ketens binnen sociaal beleid versterken met als uiteindelijk doel het leveren van meer maatwerk voor de burgers in Fryslà¢n.

bron:Provincie Friesland