De Eerste Kamer heeft ingestemd met de samenwerking tussen het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de
Belastingdienst. Dit wordt geregeld in het Wetsvoorstel financiering
sociale verzekeringen. De heffing van de premies voor de
werknemersverzekeringen gaat over van het UWV naar de Belastingdienst.
Hierdoor wordt het mogelijk belastingen en premies in à©à©n gecombineerde aangifte te heffen en te innen.

Daarnaast komt er à©à©n polisadministratie waarin het UWV de gegevens
over de verzekerde werknemers vastlegt en daarbij gebruikmaakt van
gegevens die werkgevers op hun aangifte via de Belastingdienst gaan
aanleveren. Ook andere instanties zoals ziekenfondsen, gemeenten en het
Centraal Bureau voor de Statistiek kunnen gebruikmaken van gegevens uit
de polisadministratie.

Bovendien wordt er een zogenoemde eerstedagsmelding geïntroduceerd. Dit
betekent dat een werkgever verplicht is om dienstverbanden voor (of op)
de eerste werkdag aan te melden. Dit versterkt de bestrijding van onder
andere zwart werk.

Met de samenwerking tussen UWV en Belastingdienst willen minister De
Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Staatssecretaris Wijn van
Financiën besparen op de uitvoeringskosten, de administratieve lasten
voor werkgevers verlagen en de regelgeving terugdringen. Uit een
onderzoek naar de haalbaarheid van de samenwerking tussen UWV en
Belastingdienst dat eerder (1 juli 2003) aan de Tweede Kamer is
gezonden, bleek dat deze samenwerking in combinatie met de Wet
administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale
verzekeringswetten (Walvis) leidt tot een structurele besparing op de
uitvoeringskosten van in totaal 156 miljoen euro per jaar. Daarnaast
kan voor werkgevers een administratieve lastenverlichting worden
gerealiseerd van 295 miljoen euro per jaar. De gecombineerde aangifte,
de polisadministratie en het bredere gebruik van de gegevens uit de
polisadministratie worden per 1 januari 2006 ingevoerd. Vanaf 2009 zal
de polisadministratie over alle informatie beschikken die nodig is voor
de vaststelling van de hoogte van een WW- of WAO-uitkering.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid