De eerste voorlopige resultaten van de herbeoordeling van
arbeidsongeschikten jonger dan vijftig jaar zijn positief. Deze laten
zien dat arbeidsongeschikten meer arbeidsmogelijkheden hebben dan
vooraf werd verwacht. Dit is het gevolg van de nieuwe wijze van
beoordeling van de cliënt die Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) heeft toegepast. Verder zijn er nu

vooral jongere mensen opgeroepen die een grotere kans hebben op herstel.

Dit meldt minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een
brief aan de Tweede Kamer op basis van informatie van UWV nadat circa
19.000 herkeuringen (ruim 6 procent) half februari 2005 waren afgerond.
Op grond van de eerste resultaten constateert de minister dat de nieuwe
manier van beoordelen door het UWV `vrucht gaat afwerpen'. In totaal
worden zo'n 300.000 mensen opnieuw gekeurd. De eerste uitgebreidere
tussenrapportage wordt in mei 2005 verwacht.

De eerste cijfers duiden erop dat in ongeveer 50 procent van de WAO'ers
de arbeidsmogelijkheden rechtvaardigen dat de WAO-uitkering wordt
verlaagd of ingetrokken. De herbeoordeling van arbeidsongeschikten op
basis van de aangescherpte beoordelingscriteria is in oktober 2004
gestart. Deze herbeoordeling geldt voor alle arbeidsongeschikten die
jonger zijn dan 50 jaar; naast WAO'ers betreft dit ook mensen met een
WAZ-uitkering (zelfstandigen) en met een Wajong-uitkering (jongeren).
Van deze laatste groep - veelal jonggehandicapten - heeft het UWV
inmiddels 9.000 mensen herbeoordeeld en is in 5 procent van de gevallen
de uitkering verlaagd of ingetrokken. Het gemiddelde percentage
verlagingen voor WAO, WAZ en Wajong komt daarmee op circa 30 procent.
De totale herbeoordelingsoperatie zou ertoe moeten leiden dat in 25
procent van de gevallen de uitkering wordt verlaagd of beëindigd.

Volgens UWV wordt het grotere effect van de herbeoordeling mede
veroorzaakt door de intensievere beoordeling door twee artsen bij
`zachte' diagnoses. Verder worden meer mensen dan voorheen
daadwerkelijk opgeroepen voor een spreekuuronderzoek. Tenslotte zijn de
beoordelingscriteria aangescherpt. Het grootste effect heeft het feit
dat voor parttimers nu geldt dat hun arbeidsongeschiktheid wordt
beoordeeld op de mogelijkheden om voltijdse arbeid te verrichten. De
operatie vindt plaats met voorlichtingsbijeenkomsten, intensieve
beoordeling, nazorg en extra contacten met de klanten. Het aantal
klachten en bezwaren tegen de verlaging of beëindiging van de uitkering is gering, aldus UWV.

Voor degenen van wie de uitkering is verlaagd of beëindigd is reïntegratie belangrijk. UWV geeft aan dat 35 procent van de
herbeoordeelden al werk had. Bij deze groep is de inzet gericht op het
uitbreiden van het werk bij de eigen werkgever. Voor 25 procent van de
mensen loopt een reïntegratietraject en voor 15 procent zijn daarvoor
de afspraken gemaakt. Voor de overige mensen geldt dat nog wordt
onderzocht hoe de reïntegratie eruit moet zien.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid