Nederland wordt steeds lichter. Een donkere plek waar 's nachts de
sterren goed te zien zijn is bijna niet meer te vinden. Voor mens en
dier eigenlijk geen goede zaak. De milieubeweging vraagt daarom al
geruime tijd om maatregelen. Op sommige snelwegen gaat daarom het licht
uit als er geen verkeer is. Nu gaat ook de tuinbouw onderzoeken of de
lichtuitstoot van kassen afgeschermd kan worden.

Deze maand wordt het startschot gegeven voor een
onderzoek naar de effecten van bovenscherming in de kas. Om dit
onderzoek mogelijk te maken hebben het tuinbouwbedrijfsleven en
provinciale en landelijke overheden de handen ineengeslagen. Dit zijn:
het Productschap Tuinbouw, Ministerie van LNV en de provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland, Groningen, Flevoland en Drenthe.

Enkele
maanden geleden heeft LTO Nederland, in overleg met de Stichting Natuur
en Milieu (SNM) en het Platform Lichthinder, afspraken gemaakt om de
komende jaren lichthinder uit kassen af te laten nemen. Die concrete
afspraken zijn in oktober 2004 ondertekend door SNM en LTO Nederland en
omvat een stappenplan om per 1 januari 2008 het licht boven de kassen
voor 95 procent af te schermen. Voordat bovenschermen op grote schaal
in kassen toegepast kunnen worden zal nog onderzocht moeten worden hoe
met bovenschermen optimaal geteeld kan worden en waar de beperkingen
liggen. Het is nu nog onvoldoende bekend welke effecten het heeft op
het kasklimaat, de productie en de kwaliteit van het product. Het
onderzoek moet deze effecten in kaart brengen en richt zich ook op het
zoeken naar oplossingen voor knelpunten en naar de financiële
consequenties.

In de zomer van 2004 is een
enquàªte uitgevoerd onder 25 bedrijven die gebruik maken van belichting.
De enquàªte heeft antwoord gegeven op de vraag welke problemen telers
verwachten bij het telen met gesloten scherm in combinatie met
belichting bij de verschillende teelten. Het praktijkonderzoek wordt
uitgevoerd op een tomatenbedrijf in Zuid-Holland en twee
rozenbedrijven, à©à©n in Noord-Holland en de ander in de provincie
Flevoland en heeft een looptijd van twee jaar.

Het
project wordt uitgevoerd door PPO Aalsmeer, Proeftuin Zwaagdijk en LTO
Noord Projecten. De praktijkproeven worden ondersteund door twee
begeleidingscommissies waarin een aantal tuinders en teeltadviseurs
zitting hebben met ervaring op het gebied van belichting.

Bron: Ingezonden bericht