De afgifte van bouwvergunningen in
Nederland verloopt wanordelijk. Dat meldt Vereniging Eigen Huis op
haar website www.eigenhuis.nl. Eigen Huis is bezorgd dat
bouwplannen in sommige gemeenten niet adequaat worden getoetst aan
het Bouwbesluit. Daardoor wordt de kans groter dat ondeugdelijke
ontwerpen niet worden gesignaleerd en gemeenten zonder meer
bouwvergunningen verstrekken. In een brief aan de vaste
kamercommissie van VROM pleit de vereniging voor een betere
aansturing door VROM. De vereniging wil een uniforme toetsmethode
voor bouwvergunningen die aansluit bij de bouwpraktijk, waarbij de
veiligheid voorop staat.

Uit een inventarisatie van Eigen Huis
blijkt dat gemeenten volop experimenteren met een versoepelde en
versnelde afgifte van bouwvergunningen, terwijl ze zich daarbij
weinig aantrekken van de bouwregelgeving en de VROM-inspectie. Deze
inspectie tikt aan de lopende band gemeenten op de vingers die zich
niet aan de wettelijke regels houden.

Bij inspecties door het ministerie bleken
enkele gemeenten de binnengekomen aanvragen voor bouwvergunningen
niet of nauwelijks te toetsen aan het Bouwbesluit, ook niet wat
betreft constructieve veiligheid. De VROM-inspectie noemt dat in
een van de rapporten 'volstrekt onaanvaardbaar' en verwijst
daarbij naar het balkondrama in Maastricht en het gescheurde
parkeerdek in Bos en Lommer. Van de zeventien gemeenten waarover de
VROM-inspectie dit jaar rapporteerde, kregen slechts twee het
oordeel 'adequaat' voor de afgifte van bouwvergunningen. Tien
gemeenten hielden zich alleen op onderdelen in voldoende mate aan
de regels en vijf gemeenten kregen het oordeel slecht of
onvoldoende.

Uit een peiling van Vereniging Eigen Huis
onder dertig gemeenten blijkt dat een op de drie gemeenten
momenteel bouwvergunningen versoepeld afgeeft, soms zonder
medeweten van VROM. Van benaderde gemeenten weigerden er 23 aan het
onderzoek mee te werken; zij wilden de vragen over de afgifte van
bouwvergunningen niet beantwoorden. Aan de dertig gemeenten die wel
hebben meegewerkt is anonimiteit beloofd.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten laat
in een reactie weten bekend te zijn met de experimenten rond
'soepele' bouwvergunningen. Volgens de VNG 'stellen gemeenten
geen soepeler eisen dan landelijk zijn vastgesteld'. 'Dat is
aantoonbaar in tegenspraak met de praktijk', zegt beleidsadviseur
Steven Wayenberg van Vereniging Eigen Huis: 'Dit is
struisvogelpolitiek. Het beeld is dat alle bestuurders en
ambtenaren heus wel weten dat bouwvergunningen in de praktijk niet
volgens de letter van de wet worden getoetst. Redelijkerwijs mag je
misschien ook helemaal niet verwachten dat een gemeente elke
schroef en spijker controleert. Maar dit lijkt op willekeur en
rechtsongelijkheid voor de burger.'

Sinds de gemeente Boekel anderhalf jaar
geleden als eerste startte met het versoepeld afgeven van
bouwvergunningen, volgen meer en meer gemeenten dat voorbeeld. VROM
schrijft in een reactie dat er vanuit het ministerie 'enige zorg
bestaat over het ontstaan van een lappendeken aan lokale
regelingen'. 'Het streven van VROM is juist om te komen tot
uniforme methoden voor het gehele land, zodat een burger of
ondernemer weet waar hij of zij aan toe is', aldus de woordvoerder
van het ministerie. 'Zolang de experimenten zorgvuldig worden
uitgevoerd en gemonitord en met name gericht zijn op eenvoudige
(licht bouwvergunningplichtige) bouwwerken is VROM geen
tegenstander van dergelijke experimenten.'

Maar in de praktijk blijkt dat ook
reguliere bouwvergunningen versoepeld worden afgegeven. Heerenveen
en Boekel hebben daarover stevige gesprekken met VROM gehad. De
betrokken gemeenten klagen dat ze in alle openheid handelen en
daardoor last krijgen met het ministerie, terwijl veel andere
gemeenten in stilte experimenteren met 'soepele'
bouwvergunningen.

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht
Nederland bevestigt het ontstaan van een lappendeken aan lokale
regelingen. Nieuwe balkondrama's kunnen daardoor niet uitgesloten
worden, stelt de vereniging. Hoogleraar ruimtelijke ordening Niels
Koeman ziet een toenemende druk op gemeenten om sneller en soepeler
met bouwvergunningen om te gaan. 'Dan is het wel wenselijk om dat
in heel Nederland op dezelfde manier te doen. Dat ieder dorp z'n
eigen regime ontwikkelt rond bouwvergunningen, lijkt me minder
wenselijk.' Vereniging Eigen Huis stelt dat het nu ontbreekt aan
een goede sturing vanuit het ministerie van VROM en is van mening
dat VROM zorg moet dragen voor een uniforme en voor gemeenten
werkbare toetsmethode die aansluit bij de bouwpraktijk én
waarbij de veiligheid voorop

blijft staan.

bron:Vereniging Eigen Huis