Eind dit jaar zal het overgrote deel van
de vergunningen en bedrijven naar verwachting voldoen aan de
IPPC-richtlijn, de Europese richtlijn die beoogt
milieuverontreiniging door industriële activiteiten en
intensieve veehouderij te voorkomen en te bestrijden. Daarvoor
moeten dan wel alle betrokkenen zich inspannen. Dat schrijft
minister Cramer (VROM), mede namens staatssecretaris Huizinga
(Verkeer en Waterstaat), vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
In de brief informeert zij de Kamer over de huidige achterstand bij
het actualiseren van milieuvergunningen van bedrijven die onder de
IPPC-richtlijn vallen.

De VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer
en Waterstaat hebben onlangs een gezamenlijk onderzoek afgerond
naar de implementatie van de IPPC-richtlijn in milieu en
lozingsvergunningen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij
gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat.
Afhankelijk van het bevoegd gezag blijkt slechts 54% tot 77% van de
vergunningen te voldoen aan de eisen uit de richtlijn.
Hoofdconclusie is dat in het huidige tempo de einddatum van 30
oktober 2007 niet wordt gehaald.

Naar aanleiding van de conclusies uit het
onderzoek is inmiddels actie ondernomen. Zo heeft VROM de
informatievoorziening aan overheden over lastige onderdelen van de
richtlijn via www.infomil.nl verder verbeterd en zet
Rijkswaterstaat meer capaciteit en expertise in voor het
actualiseren van de vergunningen. Rijkswaterstaat houdt ook de
registratie van bedrijven en vergunningen bij, hetgeen sturen op de
voortgang vergemakkelijkt. Bij waterschappen en provincies vinden
vergelijkbare acties plaats.

De VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer
en Waterstaat intensiveren hun gezamenlijke inspanningen naar de
betrokken overheden. In 2007 gebeurt dit door middel van zogenoemde
'compliance assistance', waarbij in sectorspecifieke projecten
het bevoegd gezag wordt ondersteund. Vanaf 2008 wordt het bevoegd
gezag geïnspecteerd uitgaande van een interventiestrategie die
nu door de gezamenlijke inspecties wordt ontwikkeld.

bron:VenW