Rechtspersonen kunnen voortaan moderne
communicatiemiddelen inzetten bij hun interne besluitvorming.
E-mail en internet kunnen gebruikt worden bij het nemen van
besluiten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit
is het gevolg van een nieuwe wet die op 1 januari 2007 in werking
treedt. De regeling leidt naar verwachting tot een besparing van
ongeveer 70 miljoen euro per jaar omdat de administratieve lasten
voor het bedrijfsleven dalen.

Inzet van moderne communicatiemiddelen bij
besluitvorming kan de betrokkenheid van aandeelhouders bij
vennootschappen vergroten. Aandeelhouders kunnen via internet
deelnemen aan de algemene vergadering door het woord te voeren en
van hun stemrecht gebruik te maken. Ook is het mogelijk stemmen
elektronisch voorafgaand aan de algemene vergadering uit te
brengen.

Verder kunnen houders van toonderaandelen
voor de algemene vergadering worden opgeroepen via een publicatie
op de website van de naamloze vennootschap. Houders van aandelen op
naam kunnen worden opgeroepen via een e-mailbericht. Tot nu toe
moest dat gebeuren via een advertentie in een dagblad
respectievelijk door het versturen van oproepingsbrieven.

Het bestuur van de vennootschap kan bij
statutaire bepaling voorwaarden stellen aan het gebruik van deze
middelen, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde
software, het gebruik maken van een elektronische handtekening en
het (mee)betalen aan de extra kosten voor het openstellen van deze
mogelijkheid. Het is aan de rechtspersoon om te bepalen welk
elektronisch medium wordt gekozen.

bron:MinJus