(Persbericht) Europees Steunpunt Hoofdluis: reactie aanpassing richtlijn door RIVM.

Epidemieën van ondermeer Vlek Tyfus liggen op de loer ? !

Om in ieder geval voor de Nederlandse tak van het Europees Steunpunt Hoofdluis, onduidelijke redenen, heeft het RIVM aangekondigd haar richtlijn hoofdluis zodanig te wijzigen dat de hygiënische maatregelen als het wassen van beddengoed, zorgvuldige persoonlijke hygiene en hulpmiddelen zoals luizen cape's met de term "overbodig" worden gekwalificeerd.

Op onze gerichte vragen waarom een richtlijn die in de praktijk van de afgelopen tientallen jaren haar nut en noodzaak zo afdoende heeft bewezen, dusdanig ingrijpend werd gewijzigd is nooit een specifiek antwoord gekomen.

Alleen werd ons gezegd, deze ingrijpende wijziging werd op basis van literatuurstudie genomen?

Toen wij daarop antwoorden dat de daarbij genoemde bronnen grotendeels zeer oud waren (deels nog uit de vorige eeuw) en dat juist nieuwe studies het tegendeel van de nieuwe richtlijn met zich brachten, bleef het angstvallig stil en verwees men ons naar het Ministerie dat ons weer naar het RIVM verwees.

Tevens werd door het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) verklaard dat de overdracht door bijvoorbeeld beddengoed van hoofdluis niet wetenschappelijk was bewezen (trouwens ook niet wetenschappelijk is bewezen dat het NIET door beddengoed word overgedragen) en dat samen met de genoemde recente (?) literatuurstudie was besloten dat moeders niet meer zoveel moeite hoefden te doen en alleen maar de haren met een luizenkam moesten bewerken.

Al de overige maatregelen werden dus als overbodig terzijde geschoven omdat het kammen en een eventueel chemisch middel theoretisch afdoende zouden moeten zijn, aldus de insteek van het RIVM. In de praktijk werd de nieuwe richtlijn echter nog niet getest.

Op onze herhaalde vraag waarom er blijkbaar van het zorgvuldigheidsbeginsel (niet wijzigen tenzij onomstotelijk aangetoond werd dat het geen kwaad kan) was afgeweken moeten we nog steeds antwoord krijgen.

De overheid neemt hiermede een enorm risico met de volksgezondheid, immers de laatste wetenschappelijke studies ondermeer die van de Research Unit (CNRS/IRD/Università© de la Mà©diterranà©e) de faculteit " Tropical Diseases" in samenwerking met de onderzoekers van de Universiteiten van Florida en Illinois (US) zoals gepubliceerd in the wetenschappelijk blad " PloS Neglected Tropical Diseases op 24 maart 2010 (1) geven duidelijk de genetische verbanden aan tussen hoofdluis en normale luis die als overbrenger van onder andere Vlek tyfus geldt.

Door de nu wetenschappelijk aangetoonde genetische verwevenheid vragen we als het ware om epidemieën van onder andere Vlek Tyfus waar het RIVM zelf over publiceert dat R. prowazekii, verwekker van epidemische vlektyfus, en R. typhi, verwekker van endemische vlektyfus zich in de feces van de luis vermenigvuldigt en als de feces in contact komen met open wondjes, veroorzaakt door het krabben of door de luis zelf, worden de Rickettsiae geïnoculeerd. De luis zelf wordt ook ziek door de infectie en sterft binnen drie weken.

Kortom kunnen we wachten op de eerste dodelijke uitbraak van ondermeer vlektyfus?

Dat alleen maar omdat het RIVM nooit heeft stilgestaan bij het voorzorgsbeginsel en op niet-wetenschappelijke basis een richtlijn wijzigt die in de praktijk haar waarde bewezen heeft, met name nu in de huidige multi culturele samenleving onze kinderen immers veel meer risico lopen dan vroeger omdat ze veel meer bloot staan aan tropische ziekten?

Wij vinden het als Europees Steunpunt Hoofdluis onze plicht, politiek en bevolking hierover te informeren teneinde mogelijke rampen te voorkomen en zullen de gevolgen van deze ondoordachte, potentieel gevaarlijke, stelselwijziging dan ook zo snel mogelijk aan het licht proberen te brengen.

Informatie over dit Persbericht :

Eurpees Steunpunt Hoofdluis www.europeessteunpunthoofdluis.com

de heer James A.Mollet, Dorpsweg 104, 1631 DJ Oudendijk, Nederland 06-45296669

[email protected]

(1) http://www2.cnrs.fr/en/1716.htm Body lice originate from head lice zoals gepubliceerd in het blad PloS Neglected Tropical Diseases dated 24 march 2010