Meer thuiswerkers in 2005  

 

Investeringen in ICT-onderwijs noodzakelijk 

 
Rotterdam, 29 december 2004 - Het aantal thuiswerkers neemt het komende
jaar aanzienlijk toe. Met name grotere ondernemingen hebben deze
verwachting. Dat blijkt uit de nieuwste ICT-Barometer van Ernst &
Young. Uit het tweemaandelijkse onderzoek blijkt ook dat het oplopende
tekort aan goed opgeleide ICT'ers door de overheid moet worden opgelost
door met voorrang te investeren in ICT-onderwijs. Daarnaast dient de
overheid meer aandacht te besteden aan wetenschappelijk onderzoek.
 
 
Deze bevindingen volgen uit de nieuwste ICT Barometer, het
tweemaandelijks onderzoek van Ernst & Young naar de ontwikkelingen
op het gebied van ICT in Nederland. De ICT Barometer maakt deel uit van
de 'EY Leadership' programma's van Ernst & Young en is uitgevoerd
door Interview-NSS onder 600 directeuren, managers en professionals.
 
 
Op dit moment werken vier van de tien ondervraagden (gedeeltelijk)
vanuit huis. Gemiddeld zo'n 11 uur per week. Met name binnen het
kleinbedrijf en binnen de dienstensector wordt er veel vanuit huis
gewerkt. De voornaamste redenen hiervoor zijn het rustig en efficiënt
kunnen werken en het ontbreken van reistijd en files. Naar verwachting
neemt het aantal thuiswerkers het komend jaar sterk toe, met name onder
medewerkers van grote bedrijven. Van de ondervraagde directeuren,
managers en professionals denkt een kwart dat de afschaffing van de
PC-privà© regeling door het kabinet een negatief effect kan hebben op
het aandeel thuiswerkers binnen de organisatie. Met name ondervraagden
werkzaam binnen de overheid/not-for-profit sector en bij grote
bedrijven zijn hiervoor beducht, omdat deze organisaties veelvuldig
gebruik maakten van PC-privà© regelingen. Volgens Jacob Verschuur,
directeur van Ernst & Young ICT Leadership, toont dit aan dat
thuiswerken opmerkelijk succesvoller had kunnen zijn als de PC-privà©
regeling niet geschrapt was. 'Als je de kosten van het fileleed en de
ambitie van het Kabinet over Nederland als ICT-land bij elkaar optelt,
lijkt het een goed voornemen om de PC-privà©-regeling weer snel op te
pakken', aldus Verschuur.  
 
Meer aandacht van overheid voor ICT-onderwijs noodzakelijk  
Een ruime meerderheid van de ondervraagden (74 procent) vindt dat er
meer geïnvesteerd moet worden in onderwijs. Allen zo kan voorkomen
worden dat er een tekort ontstaat aan goed opgeleide ICT'ers. Er is een
kleine meerderheid (51 procent) die van mening is dat er in Nederland
een minister of staatssecretaris van ICT zou moeten komen. Ten aanzien
van de stelling dat de overheid ervoor moet zorgen dat ieder huishouden
over breedband internet beschikt, zijn de meningen verdeeld (42 procent
mee eens). Maar liefst 75 procent van de ondervraagden is van mening
dat de overheid met name op het gebied van onderwijs haar ICT-beleid
dient te intensiveren. Jacob Verschuur onderstreept de noodzaak om meer
onderwijsgelden te besteden aan ICT. Verschuur: 'Als Nederland zich als
kennisland in Europa en logistiekland wereldwijd wil blijven
onderscheiden, zal het op het gebied van ICT-kennis in de top van
Europa moeten meedraaien. Zowel op wetenschappelijk gebied als in
kwantiteit en kwaliteit van ICT-onderwijs. ICT dient al op de
basisschool in het lesprogramma mee genomen te worden. Het Kabinet moet
nu handelen om te voorkomen dat bedrijven in de toekomst belangrijke
ICT-kennis uit Oost-Europa of uit Azië moeten halen.'  
 
Verwachtingen voor ICT bestedingen in 2005 positief  
Ondanks de huidige economische stagnatie, zijn de verwachtingen ten
aanzien van de ICT bestedingen voor 2005 per saldo positief. Uit het
onderzoek blijkt dat er duidelijk meer bedrijven zijn die verwachten
dat het ICT-budget groeit (35 procent) dan bedrijven die een daling
verwachten (17 procent). Met name in de MKB-sector verwacht men dat het
ICT-budget het komend jaar toeneemt. De ondervraagden verwachten het
komende jaar tevens meer te investeren in software en hardware. De
investeringen in externe ICT-services zijn stabiel. De markt voor
externe ICT'ers stabiliseerde het afgelopen jaar. Daarmee kwam er in
2004 een einde aan de doorlopende daling in de vraag naar externe
ICT'ers. Binnen de overheid/not-for-profit sector en binnen de groep
middelgrote bedrijven is er op dit moment zelfs sprake van een lichte
stijging in de behoefte aan externe ICT'ers. Het aandeel interne ICT
medewerkers ligt al geruime tijd op een stabiel niveau. Binnen de
overheid/not-for-profit sector en binnen de dienstensector is er
momenteel sprake van een licht groeiende ICT-afdeling. Ook binnen het
MKB is er sprake van een lichte groei.  
 
Over de Ernst & Young ICT Barometer  
De ICT Barometer, een EY Leadership onderzoek van Ernst & Young, is
de gerenommeerde 'vinger aan de pols' voor managers. Het onderzoek
wordt sinds december 2001 tweemaandelijks gehouden onder ruim
zeshonderd Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het
bedrijfsleven (onderverdeeld naar productie & industrie, handel
& distributie en dienstverlening & financiële instellingen), de
not-for-profit sector en de overheid. Het onderzoek is uitgevoerd door
het marktonderzoekbureau Interview-NSS. Van de ondervraagden is bekend
hoeveel vestigingen en medewerkers zijn of haar organisatie heeft, aan
hoeveel medewerkers leiding wordt gegeven, het functietype en
functietaken, betrokkenheid bij ICT en beslissingsbevoegdheid over
ICT-aankopen. De groep ondervraagden wordt online geënquàªteerd en
beschikt daarvoor over een internetaansluiting. Gezien de samenstelling
van de onderzochte groep mag het onderzoek niet als representatief voor
de gemiddelde Nederlandse bevolking worden gezien. De ICT Barometer
biedt naast het jaarlijkse Trends in ICT onderzoek een belangrijk deel
'up to date'-informatie door een aantal vaste businessdilemma's te
monitoren, aangevuld met actuele vragen.  
 
Downloaden rapport  
De rapporten kunt u downloaden via http://www.trends-in-ict.nl  

Bron: ERNST AND YOUNG