De Provincie Limburg, de gemeente Venlo en energiebedrijf Essent nemen maatregelen om dreigende afsluitingen van elektriciteit en gas bij multi-probleemgezinnen te voorkomen. Dat hebben Essent, de gemeente Venlo en de Provincie Limburg besloten. Probleemgezinnen met kinderen krijgen intensieve hulp, die moet voorkomen dat het tot daadwerkelijk afsluiten komt. Succesvolle hulpverlening is nagenoeg onmogelijk wanneer een gezin niet is voorzien van elektriciteit en gas. Het betreft een proef van drie maanden.

Naar aanleiding van het Programma Gezinscoaching Limburg, dat de Provincie met een aantal gemeenten de afgelopen twee jaar heeft uitgevoerd, worden er in Limburg door het maatschappelijk werk en jeugdzorg gezamenlijk coördinatiepunten multi-probleemgezinnen opgezet. Het blijkt dat veel van deze gezinnen problemen hebben met het betalen van de energierekeningen. Nieuw is dat de Provincie en de gemeente Venlo bij het opstellen en uitvoeren van een integraal hulpverleningsplan Essent actief betrekken. Kern van deze proef is dat Essent strikt vertrouwelijk melding mag maken van een dreigende afsluiting aan het coördinatiepunt multi-probleemgezinnen Venlo. Er wordt dan direct actie ondernomen door het coördinatiepunt en, zodra het een multiprobleemgezin betreft, staat een nader te bepalen rechtspersoon garant voor de betaling van stroom en gas. Daarmee kan afsluiting worden voorkomen en blijft het gezin van stroom en gas voorzien. Het coördinatiepunt multiprobleem-gezinnen in Venlo heeft uitstekend gefunctioneerd tijdens het Programma Gezinscoaching Limburg. Dat is de reden waarom gekozen is voor Noord-Limburg als proefregio. De proef moet uitwijzen hoe de gegevens het beste kunnen worden uitgewisseld.
De proef sluit naadloos aan op een aantal initiatieven dat Essent op dit moment ontplooit om betalingsachterstanden en afsluiting te helpen voorkomen. Zo worden klanten met betalingsproblemen - voordat zij in een incassoprocedure terecht komen sinds kort niet alleen schriftelijk, maar ook telefonisch op de hoogte gesteld. Essent biedt deze klanten een betalingsregeling aan die rekening houdt met de omstandigheden en wijst daarbij ook op de mogelijkheden om contact op te nemen met hulpverlenende instanties. Daarnaast loopt er een proef met een aantal gemeenten die rechtstreeks contact kunnen opnemen met Essent. Dit telefoonnummer zal binnenkort beschikbaar zijn voor alle gemeenten in Nederland. Essent heeft verder een aantal preventieve diensten ontwikkeld, zoals een geavanceerde prepaidmeter waarmee klanten meer grip op hun energierekening kunnen krijgen.
bron:Procincie Limburg