De EU-lidstaten zijn het tijdens de
Milieuraad eens geworden over de vereenvoudiging en modernisering
van de Europese afvalregelgeving. De nu geldende kaderrichtlijn
afvalstoffen stamt uit 1975.

Minister Jacqueline Cramer van VROM is
blij met dit resultaat. Het afvalbeleid kan een belangrijke
bijdrage leveren aan het klimaatbeleid. In de herziene Europese
kaderrichtlijn zal er veel meer aandacht zijn voor het bereiken van
milieudoelstellingen, zoals het zo veel mogelijk terugwinnen van
energie uit afvalstoffen die niet herbruikbaar of recyclebaar zijn.
Met het terugwinnen van energie uit vast stedelijk afval dat niet
hergebruikt of gecomposteerd kan worden, kan de EU zon 40 miljoen
ton CO2-uitstoot per jaar besparen.

Cramer is ook blij met het politieke
akkoord, omdat zaken eenvoudiger geregeld worden en daardoor sprake
is van minder administratieve lasten. Een aantal landen maakte zich
zorgen over het feit dat door opening van de markt voor
huishoudelijk afval hun land overspoeld zou worden door afval van
over de grenzen. Deze zorg is weggenomen door het compromis in de
raad dat de import aan banden gelegd kan worden. Wanneer afval uit
andere landen het eigen afval verdringt van de
verbrandingsinstallatie naar de stortplaats, kunnen landen
ingrijpen. Dat kan ook als het binnenkomende afval niet voldoet aan
de milieudoelstellingen uit een nationaal afvalbeheerplan.
Nederland opende al op 1 januari 2007 de grenzen voor huishoudelijk
afval. Tot nu toe heeft dit niet tot problemen geleid.

bron:VROM