Om de grote risico.s van klimaatverandering te beperken heeft de
Europese Unie als uitgangspunt  dat de temperatuur op aarde maximal
twee graden Celsius mag toenemen ten opzichte van het pre industriële
niveau. Om onder die grens te blijven moeten industrielanden volgens de
Europese milieuministers overwegen om de uitstoot van broeikasgassen
terug te dringen met 15-30% in 2020 en 60-80% in 2050. Hierbij gaan de
EU ministers ervan uit dat alle andere landen ook een bijdrage leveren
om uiteindelijk de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met 15-50%
terug te dringen in 2050. Dat hebben de Europese ministers van milieu
vandaag in Brussel besloten.

 
 
Dit besluit onderstreept de wil van de Europese Unie om leiderschap te
blijven tonen in het klimaatdossier, zonder uit het oog te verliezen
dat uiteindelijk alleen een oplossing kan worden bereikt door
betrokkenheid van alle landen in de wereld., aldus staatssecretaris Van
Geel (milieu).  
 
De conclusies worden meegegeven aan de Europese regeringsleiders, die
op de Voorjaarsraad (22 en 23 maart) over het klimaatbeleid na 2012
spreken. In 2012 loopt het Kyoto protocol af. Van Geel: .het Kyoto
protocol is nog maar het begin, verdergaande maatregelen zijn nodig om
de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Volgens
de Europese milieuministers is innovatie en technologieoverdracht van
groot belang. Ook de scheepvaart en luchtvaart moeten in de toekomst
een bijdrage leveren. Deze sectoren vallen nu nog buiten de
verplichtingen van het Kyoto protocol. Verder wijzen de milieuministers
op het belang van  een betere samenwerking met andere landen en de
noodzaak om nu al maatregelen te nemen om de gevolgen van
klimaatverandering te beperken.  
 
 
Clean Clever Competitive  
Ook hebben de milieuministers conclusies meegegeven voor de discussie
op de Voorjaarsraad over de Lissabonstrategie, die tot doel heeft om
van Europa de meest competitieve economie te maken. Volgens de
milieuministers kunnen eco-innovaties daar een positieve bijdrage aan
leveren, omdat ze economische groei en werkgelegenheid bevorderen. De
milieuministers roepen de regeringsleiders op om eco-innovaties te
stimuleren door het afschaffen van niet duurzame subsidies, groen
inkopen  en internalisering van milieukosten. De aanbevelingen
zijn gebaseerd op het Kok rapport en de conclusies van het Nederlandse
voorzitterschap over het centrale milieuthema: milieu als kans voor
economische groei en werkgelegenheid (Clean, Clever, Competitive)  
 
Europese Duurzaamheidstrategie  
Daarnaast hebben de milieuministers conclusies aangenomen over de
Europese Duurzaamheidstrategie, die later dit jaar wordt herzien.
Volgens de milieuministers moet die herziening leiden tot een meer
integrale, ambitieuze en lange termijn visie met concrete maatregelen
voor een duurzaam Europa.  
 
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer