Europa moet in de verkiezingscampagnes een
grotere rol spelen stelt de Adviesraad voor Internationale
Vraagstukken(AIV) in het vandaag verschenen advies EUROPA EEN
PRIORITEIT! De AIV is van mening dat de regering en de politieke
partijen onvoldoende rekening houden met het belang van Europa voor
Nederland. Ons land is in hoge mate van Europa afhankelijk als het
gaat om kwesties van welvaart, veiligheid en migratie. De
Nederlandse burgers hebben recht op politieke stellingname, zeker
in deze verkiezingstijd. De politici mogen zich niet laten
afschrikken door vermeende euroscepsis bij de burgers.

Het advies gaat op verschillende
vraagstukken in. Bijvoorbeeld op de veelgehoorde vraag: is de Unie
te duur? De AIV concludeert van niet. De Unie kost slechts 1% van
het gezamenlijke inkomen van de lidstaten, wat een fractie is van
de kosten van de overheden van de lidstaten zelf. Wel is het van
belang om met spoed te werken aan een systeem van eigen middelen
voor de Unie. Dat moet niet langer van de nationale begrotingen
afhankelijk zijn. Deze kwestie speelt al in 2007. Wat vinden de
politieke partijen?

De AIV geeft drie beleidsterreinen aan
waarop de EU in de komende periode meer moet gaan doen. Deze zijn
1) asiel- en migratie; 2) de interne en externe veiligheid en 3) de
energiezekerheid. Op al deze terreinen is nationale beleid
onvoldoende. Hier is meer Europese samenwerking geboden en veel
burgers vragen dat ook. Voor elk van deze terreinen heeft de AIV
concrete aanbevelingen uitgewerkt.

Nu de EU zoveel lidstaten heeft gekregen,
is stroomlijning van de besluitvorming dringend noodzakelijk.
Voorgesteld wordt zoveel mogelijk de unanimiteitsregel in de
besluitvorming af te schaffen. Om de Unie efficiënter en
democratischer te maken, geeft de AIV een flink aantal
aanbevelingen. Daarbij wordt aangeven welke maatregelen wel en
welke geen verdragswijziging vergen, en welke prioriteit verdienen.
Wat vinden de politieke partijen?

Naast dit nieuwe beleid moet het bestaande
beleid van de EU op een drietal terreinen beter op de rails worden
gezet. 1) De Interne Markt. Dit is van enorm belang voor de
economie en het bedrijfsleven. Maar de EU is meer dan economisch
samenwerking alleen. Het gaat ook om waarden; een democratische
rechtsstaat kan niet zonder. Breed gedragen waarden zoals vrede,
veiligheid, vrijheid en democratie moeten steviger worden
uitgedragen. Niet alleen naar buiten toe, maar ook naar binnen, in
de lidstaten zelf. Ook moet de samenhang tussen het goed
functioneren van de interne markt en de dienstenliberalisering veel
beter voor het voetlicht worden gebracht. Het is essentieel om het
sociale gezicht van Europa op de lange termijn te kunnen
behouden.

Volgens de AIV kan de EU in haar huidige
vorm de haar gestelde taken niet naar behoren uitvoeren. Om de
situatie te verbeteren moet Nederland een aantal
verdragswijzigingen met voorrang nastreven. Dergelijke wijzigingen
kosten echter tijd, en daarom heeft de AIV ook aandacht besteed aan
mogelijke institutionele wijzigingen die - in afwachting daarvan -
alvast tot verbetering kunnen leiden.

bron:AIV