Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat het houden van het bijzonder aandeel in TNT NV een belemmering vormt voor het vrij verkeer van kapitaal. De Staat zal, in overleg met de onderneming, zo snel mogelijk uitvoering geven aan deze uitspraak. De uitspraak past in de intentie die de Staat al jaren heeft om uiteindelijk het belang in TNT NV en dus ook het gouden aandeel op te geven.

Op donderdag 28 september heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg uitspraak gedaan in de procedure die de Europese Commissie in 2004 had aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De Europese Commissie heeft voor het Hof betoogd dat het bijzonder aandeel dat de Staat nog houdt in TNT in strijd is met bepalingen over vrij verkeer van kapitaal in Europese verdragen. Het Hof heeft de Europese Commissie nu in het gelijk gesteld.

Het Europees Hof van Justitie is het met de Europese Commissie eens dat het houden van het bijzonder aandeel in TNT NV een belemmering vormt voor het vrij verkeer van kapitaal. Het Hof stelt dat de rechten van de Staat die zijn verbonden aan het bijzonder aandeel investeerders uit andere lidstaten ervan kunnen weerhouden in de onderneming te investeren. Zo heeft de Staat onder meer het recht vooraf goedkeuring te verlenen aan besluiten over fusie of splitsing van de onderneming, grote investeringsbeslissingen en belangrijke statutenwijzigingen.

De Staat is voornemens zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan deze uitspraak. De Staat zal in overleg treden met TNT NV over de wijze waarop en termijn waarbinnen de Staat afstand zal doen van het bijzonder aandeel in TNT NV en de hieraan verbonden rechten en verplichtingen worden beëindigd.

bron:MinFin