De Europeese Commissie heeft vandaag besloten een formele onderzoeksprocedure in te leiden met betrekking tot een door de Nederlandse autoriteiten geplande steunmaatregel ten gunste van de moutsector. De steun in de vorm van een investeringssubsidie ten bedrage van maximaal 7 425 000 euro zou worden verleend voor de bouw van een mouterij in Eemshaven, in de provincie Groningen. Dankzij deze investering zouden de verschillende stadia (de opslag en verwerking van brouwgerst en de productie van en de handel in mout) in à©à©n keten worden geïntegreerd.

De Commissie kan op basis van de beschikbare informatie nog niet vaststellen of de voorgestelde steun in overeenstemming is met de communautaire regels inzake staatssteun en of er voldoende afzetmogelijkheden bestaan voor de mout die in de nieuwe fabriek zal worden geproduceerd.

De Nederlandse autoriteiten krijgen, vanaf de datum van ontvangst van de officiële kennisgeving van dit besluit, à©à©n maand de tijd om een en ander te becommentariëren en te verduidelijken.

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Eventuele andere belanghebbende partijen kunnen tot uiterlijk een maand na de datum van bekendmaking van het besluit reageren. De Nederlandse autoriteiten zullen in kennis worden gesteld van deze opmerkingen en krijgen de gelegenheid op die reacties in te gaan.

Na ontvangst van de aan de Nederlandse autoriteiten gevraagde verduidelijkingen, de eventuele opmerkingen van andere belanghebbenden en de reacties van Nederland op die opmerkingen, stelt de Commissie een beschikking op over de verenigbaarheid van de steunmaatregel met de gemeenschappelijke markt.
 
bron:Europeese Commissie