Het Europees Parlement heeft vorige week ingestemd met het voorstel voor een verordening voor het toevoegen van vitaminen en mineralen aan voedingsmiddelen. Met instemming van het voorstel zal de verordening gaan voorzien in een positieve lijst van meer dan 100 vitamines, mineralen, vitaminepreparaten en minerale zouten die aan levensmiddelen toegevoegd mogen worden.

Het voorstel zal zowel een positieve als een negatieve lijst met stoffen bevatten die respectievelijk wel en niet mogen worden toegevoegd. Van alle stoffen worden tevens minimum- en maximumgehaltes vermeld. Wanneer men een dergelijke stof toevoegt aan een levensmiddel wordt een uitgebreide voedingswaarde-etikettering verplicht (90/496/EC artikel 4, lid 1, groep 2). Het Europees Parlement heeft toegevoegd dat ook de aanbevolen dagelijkse portie van het product moet worden vermeld, inclusief een waarschuwing deze aanbevolen dagelijkse portie niet te overschrijden.

Het Parlement heeft bepaald dat de Europese Commissie de toelaatbaarheid beslist van toevoeging van een vitamine, mineraal of andere stof in een product, wanneer de toevoeging van deze stof tot een te grote opname kan leiden. Indien blijkt dat een bepaalde stof gevaarlijk is of risico's met zich meebrengt, dan dient de toevoeging ervan te worden verboden of slechts onder bepaalde voorwaarden te worden toegestaan. Wanneer sprake is van afwijkende bepalingen dient een lidstaat dit te melden bij de Europese Commissie. Nationale voorschriften die gelden voor de toevoeging van nutriënten, die zijn ingegeven door volksgezondheidsoverwegingen op nationaal of regionaal niveau, worden in principe onverlet gelaten.

Betreffende de overgangstermijn tot inwerkingtreding van de verordening heeft het Parlement aangegeven deze te willen verkorten tot een termijn van drie jaar i.p.v. de door de Commissie voorgestelde zeven jaar. Tijdens deze overgangsperiode kunnen de verschillende lidstaten eventuele nationale beperkingen of verboden blijven toepassen op de handel in levensmiddelen waaraan vitaminen en mineralen zijn toegevoegd, tenzij er een negatief advies is uitgebracht door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Om een efficiënt toezicht op verrijkte levensmiddelen te kunnen houden kunnen lidstaten eisen dat fabrikanten (of andere verantwoordelijke voor het in de handel brengen van het product) de daarvoor bevoegde instantie in kennis stelt. De lidstaten stellen deze informatie ter beschikking aan de Commissie die deze informatie openbaar toegankelijk maakt.

bron:Produktschap[ Margarine