Zijn de artikelen die u koopt wel echt?
Parfums, tassen, horloges en zelfs medicijnen zijn steeds meer het
doelwit van de georganiseerde misdaad, dat uitgerust is met de
meest verfijnde productiemethodes om merken te imiteren. Niet
alleen bedrijven maar ook hun klanten zijn de slachtoffers van deze
vervalsingen. De eerste verliezen op verkoop, de tweede op
kwaliteit. Het Europees Parlement(EP) heeft nu voor het eerst een
richtlijn aangenomen voor gezamenlijke strafrechtelijke
maatregelen.

Hoewel de Europese Gemeenschap in het
algemeen geen bevoegdheid heeft op strafrechtelijk gebied, maakt
een belangrijk arrest van het Hof van Justitie uit 2005 het
mogelijk om strafrechtelijke maatregelen voor te stellen als deze
noodzakelijk zijn voor een effectieve toepassing van
Gemeenschapswetgeving.

Volgens de industrie lopen bedrijven door
piraterij tussen de 45 en 65 miljard euro mis, hetgeen het bruto
binnenlands product (BBP) met zo'n 8 miljard euro jaarlijks
verminderd. De jaarlijkse verliezen in opbrengst worden geschat op
7,2% voor parfum en toiletartikelen, 5,8% voor geneesmiddelen en
11,5% voor de speelgoed- en de sportsector.

40% van de software die wereldwijd wordt
gebruikt wordt verder verondersteld door piraterij verkregen te
zijn, waarvan 37% in de EU, een verlies aan inkomsten van 2,9
miljard euro per jaar. Ook zou 36% van alle cd's die wereldwijd
verkocht worden hier het slachtoffer van zijn.

Actie tegen piraterij

Een rapport opgesteld door het
socialistische Parlementslid Nicola Zingaretti (Ita) stelt dat
"handelingen tegen dit soort misdaad gezamenlijk moeten worden
aangepakt." Volgens Zingaretti ondermijnt de lagere kwaliteit van
producten het vertrouwen van de consument in de bekende merken.

De richtlijn zorgt ervoor dat voor het
eerst de aanzet wordt gegeven tot het harmoniseren van de criminele
wetgeving in de EU. Volgens het Parlement moeten echter alleen
sancties worden opgelegd voor inbreuken op intellectuele
eigendomsrechten met een commercieel oogmerk.

Hierdoor wordt piraterij voor
privégebruik niet strafbaar. Dit betekent echter niet dat
deze praktijk legaal wordt. Alle lidstaten zullen via de nationale
wetgeving over deze kwestie blijven beslissen.Het rapport zal na de
eerste lezing van het Parlement worden behandeld door de ministers
van de 27 EU-lidstaten.

Boetes

Wanneer het rapport wordt goedgekeurd, zal
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als misdaad worden
beschouwd, dat kan leiden tot een boete van 300.000 euro en/of 4
jaar gevangenisstraf. Momenteel bestaan er grote verschillen in de
hoogte van de strafmaten in de EU. In Griekenland kan volstaan
worden met een boete van 859 euro terwijl in Nederland de sanctie
zo'n 98.000 euro kan bedragen.

Volgens Hans-Peter Meyer (Dui) van de
fractie Europese Volkspartij zijn de sancties echter niet gericht
op de gewone burgers: "De maatregelen zijn niet gericht op de
burgers maar op professionele vervalsers die bedrijven en
consumenten ernstige schade berokkenen."

Evenals boetes en mogelijke
gevangenisstraffen omvatten de voorstellen ook sancties zoals
vernietiging van bezit, inbeslagneming van geplagieerde goederen en
de mogelijke sluiting of een tijdelijk of permanent verbod tot
commerciële handel van het bedrijf in kwestie.

bron:EP