Het Europees Parlement is in meerderheid voor uitstel van de invoering van de digitale tachograaf tot augustus 2006. Verder is er een meerderheid voor om de dagelijkse rusttijd van chauffeurs te verlengen van elf naar twaalf uur en de mogelijkheden om de rusttijd naar eigen inzicht in stukken te knippen in te perken. De Europese Commissie en de Transportraad houden voorlopig vast aan invoering per 5 augustus aanstaande in alle nieuwe vrachtwagens en touringcars. Parlement, Raad en Europese Commissie moeten met elkaar in onderhandeling om tot een eenduidig plan te komen.Tot die tijd is het onzeker wanneer de digitale tachograaf daadwerkelijk ingevoerd wordt.

Gevolg van een vastgestelde twaalf uur rust is dat chauffeurs vaker verplicht een uur extra moeten rusten, zonder dat dit leidt tot betere prestaties op de weg. Ook is volgens wegvervoerders niet bewezen dat de verkeersveiligheid hiermee vergroot wordt. Verder moeten chauffeurs in de toekomst over perioden van 28 dagen aantonen wanneer zij gereden hebben. Nu is deze periode zeven dagen. Deze extra bewijslast levert weer aanzienlijke administratieve lasten op. Koninklijk Nederlands Vervoer schaart zich achter het standpunt van de IRU dat het in deze tijd - waarbij de EU tien nieuwe lidstaten kent - belangrijker is om de handhaving van de rij- en rusttijden in de EU op een gelijk niveau te brengen. Pas dan zou eventuele aanscherping aan de orde kunnen zijn. Helaas deelt de meerderheid van het Europees Parlement deze zienswijze niet.

Volgens wegvervoerders is het positief dat het Europees Parlement voorstelt om de invoering van de digitale tachograaf uit te stellen. Uitstel geeft de Europese landen de mogelijkheid om de te verwachten problemen bij de invoering te voorkomen. Koninklijk Nederlands Vervoer hoopt dat de Europese Commissie en de Raad van Ministers dit voorstel zal overnemen, zodat het zeker is dat er uitstel komt en voor het bedrijfsleven duidelijk is waar het aan toe is.

Bij de invoering van de digitale tachograaf hoort het verstrekken van een zogenaamde smartcard aan de chauffeur. Dit is een persoonsgebonden document dat in het land van herkomst van de chauffeur verstrekt moet worden. Omdat enkele Europese landen de verstrekking van deze smartcards niet voor augustus op de rails krijgen, zou het betekenen dat Nederlandse vervoerders in dat geval geen gebruik meer kunnen maken van buitenlandse chauffeurs.

Uitstel kan er ook voor zorgen dat veel misverstanden en praktische problemen in de uitvoering en de controle voorkomen worden. Ongelijkwaardige controle en handhaving in de verschillende EU-staten leidt tot oneigenlijke concurrentie. In Nederland zijn de controlerende instanties wel gereed om met de digitale tachograaf te controleren en te handhaven. Het jaar uitstel geeft andere lidstaten de gelegenheid om hun controle-apparaat klaar te maken voor de daadwerkelijke invoering van de digitale tachograaf

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en voor het beroepspersonenvervoer: openbaar vervoer, taxi en touringcarvervoer

bron:KNV