Europees verbod op tabaksreclame wordt op 31 juli van krachtHet verheugt Markos Kyprianou, Europees Commissaris voor Gezondheid en consumentenbescherming, dat de communautaire richtlijn inzake tabaksreclame op 31 juli van kracht wordt. De richtlijn is in 2003 door het Europees Parlement en de Raad vastgesteld en verbiedt tabaksreclame in de pers en op radio en internet, alsook tabakssponsoring van grensoverschrijdende culturele en sportevenementen.

Hoewel de meeste EU-lidstaten de nodige wetgeving hebben goedgekeurd, of daartoe goed op weg zijn, is het niet zeker dat alle lidstaten dat tegen 31 juli zullen doen. Daarnaast heeft de Europese Commissie ook een verslag over de uitvoering van de richtlijn inzake tabaksproducten goedgekeurd.

Commissaris Kyprianou verklaarde in verband met de uitvoering van de richtlijn inzake tabaksreclame: "Tabaksreclame verbieden is één van de doeltreffendste manieren om het roken terug te dringen. Deze richtlijn zal levens redden en tot gevolg hebben dat minder Europeanen lijden aan ziekten die met roken verband houden."

Volgens een studie van de Wereldbank kan een reclameverbod het aantal rokers met 7 % doen dalen. Een van de doelstellingen van de WHO-kaderovereenkomst voor de bestrijding van tabaksgebruik, waarvan de EU de ratificatie onlangs heeft voltooid , is een wereldwijd verbod op tabaksreclame, -promotie en -sponsoring. In de EU sterven jaarlijks ongeveer 650 000 mensen aan ziekten die met roken verband houden. Zelfs een lichte daling van het aantal rokers kan dus duizenden levens redden.

De richtlijn inzake tabaksreclame van 2003 geldt uitsluitend voor grensoverschrijdende reclame en sponsoring. Reclame in bioscopen, op reclameborden of via merchandising (bv. asbakken of parasols) valt dus niet onder deze richtlijn, en evenmin tabakssponsoring van zuiver locale evenementen met deelnemers uit slechts één lidstaat.

Tabaksreclame op tv is in de EU sinds het begin van de jaren '90 verboden en valt onder de richtlijn "televisie zonder grenzen".

De richtlijn van 2003 kon worden vastgesteld doordat de EU bevoegd is om de interne markt te reguleren. In de jaren '90 begonnen de uiteenlopende nationale regelgevingen inzake tabaksreclame en -sponsoring een belemmering te vormen voor het vrije verkeer tussen de lidstaten van producten en diensten die drager waren van dergelijke reclame of sponsoring. In 1998 heeft de EU gepoogd dit probleem op te lossen door een richtlijn goed te keuren waarbij alle vormen van tabaksreclame en -sponsoring werden verboden.

Die richtlijn is in 2001 nietig verklaard door het Europees Hof van Justitie, dat oordeelde dat een totaal verbod de bevoegdheden van de EU te buiten ging. Het Hof oordeelde echter wel dat de EU op wettige wijze een beperkter verbod op tabaksreclame en -sponsoring kon invoeren. De richtlijn van 2003 houdt zich strikt aan de beperkingen van het arrest van het Hof van 2001.

Verslag over de uitvoering van de richtlijn inzake tabaksproducten

In het verslag over de uitvoering van de richtlijn inzake tabaksproducten wordt vastgesteld dat de bepalingen inzake gezondheidswaarschuwingen en maximumgehaltes aan teer, nicotine en koolmonoxide worden nageleefd. De overheden hebben echter een zeer onvolledig beeld van de ingrediënten die in sigaretten worden gebruikt, hun functie en de gevolgen ervan voor de gezondheid van de consumenten. Dat komt hoofdzakelijk doordat de tabaksfabrikanten onvolledige informatie verstrekken. In het najaar komt er een raadpleging over de manier waarop de bekendmakingsregels voor additieven doeltreffender kunnen worden gemaakt.

bron:EUComments are closed.
%d bloggers liken dit: