De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een mededeling aan het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van de onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht van de nationale en communautaire statistische instanties. In de mededeling wordt gepleit voor de inachtneming van een praktijkcode voor Europese statistieken om het vertrouwen in de statistische instanties te vergroten en de kwaliteit van de statistieken te verbeteren door de beste internationale statistische beginselen en werkwijzen te hanteren. De Commissie zal deze beginselen ten aanzien van Eurostat toepassen en beveelt de lidstaten aan hun politieke steun te betuigen aan de code en toe te zien op de naleving ervan.

De Raad van ministers van Financiën (Ecofin) heeft in juni 2004 benadrukt dat het waarborgen van de integriteit, onafhankelijkheid en verantwoordingsplicht van de statistische instanties van essentieel belang is om de kwaliteit van de statistieken te garanderen. De Commissie werd verzocht Europese minimumnormen terzake te ontwikkelen.

Gevolg gevend aan dit verzoek heeft de Commissie in december 2004 in een mededeling over een Europese governancestrategie voor begrotingsstatistieken[1] haar strategie uiteengezet om de kwaliteit van de begrotingsstatistieken te verbeteren. Deze statistieken zijn immers van cruciaal belang voor een goede werking van de economische en monetaire unie.

De vandaag goedgekeurde mededeling vormt de derde en laatste stap van deze strategie. De tweede stap bestond in de aanneming door de Commissie van een voorstel voor een verordening om de toezichtbevoegdheden van Eurostat te versterken. Dit in maart door de Commissie aangenomen voorstel is momenteel in behandeling bij het Parlement en de Raad.

In de mededeling over de onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht van de nationale en communautaire statistische instanties worden minimumnormen ontwikkeld voor de productie en verspreiding van het hele spectrum van statistieken in Europa. Hoewel de statistieken in Europa reeds van hoge kwaliteit zijn in vergelijking met elders in de wereld, zal het Europese systeem nog verbeteren dankzij de algemene toepassing van de beste beginselen en praktijken.

De Commissie beveelt de lidstaten derhalve aan de door de nationale statistische instanties en Eurostat opgestelde praktijkcode voor Europese statistieken politiek te bekrachtigen. De zelfregulerende code bevat 15 beginselen die onder meer betrekking hebben op professionele onafhankelijkheid, toereikendheid van de middelen en kwaliteit van de statistieken. Zo wordt in de code gesteld dat de onafhankelijkheid van de statistische instantie het best gewaarborgd is wanneer zij wettelijk is vastgelegd en wanneer het hoofd van de statistische instantie een hoge status heeft in de ambtelijke hiërarchie en alleen beslist over de toe te passen statistische normen en procedures en over de inhoud en het moment van bekendmaking van statistische berichten.

De Commissie zegt toe ervoor te zullen zorgen dat Eurostat de in de code neergelegde beginselen in acht neemt. Zij verzoekt de lidstaten in de code een reeks van gemeenschappelijke normen te erkennen en ervoor te zorgen dat de in de code opgenomen beginselen worden nageleefd. Voorgesteld wordt nauwlettend toezicht te houden op de uitvoering ervan.

In de mededeling wordt tevens een aantal beginselen geformuleerd die als leidraad kunnen dienen voor een discussie over de herschikking van de statistische prioriteiten om de gebruikers beter te dienen en tegelijkertijd de lasten voor de respondenten te beperken.

bron:EU

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular