De Europese Commissie heeft vandaag aanbevolen de buitensporigtekortprocedure ten aanzien van Nederland te beëindigen, nadat de Nederlandse regering het overheidstekort had teruggedrongen van 3,2% in 2003 tot minder dan 2,3% in 2004. Verwacht wordt dat het tekort in 2005 en 2006 verder zal dalen, waardoor Nederland qua begrotingsconsolidatie opnieuw duidelijk op de goede weg zit.

"Uit het Nederlandse voorbeeld blijkt dat een doortastende aanpak van de begrotingsconsolidatie kan leiden tot snelle en duurzame resultaten," aldus Joaquà­n Almunia, de Europese Commissaris voor economische en monetaire zaken.

Na een aanbeveling van de Commissie besloot de Raad van Ministers op 2 juni 2004 de buitensporigtekortprocedure (BTP) ten aanzien van Nederland in te leiden, nadat het begrotingstekort in Nederland de in het EU-Verdrag en het stabiliteits- en groeipact voorgeschreven referentiewaarde van 3% van het BBP had overschreden. De Nederlandse regering kreeg toen de aanbeveling om het tekort uiterlijk tegen 2005 terug te dringen tot onder de 3% van het BBP. In 2003 bedroeg het tekort 3,2% van het BBP.

Volgens de recentste begrotingscijfers die door Nederland werden verstrekt, daalde het overheidstekort reeds in 2004 tot 2,3% van het BBP. Het tekort werd dus à©à©n jaar voor de door de Raad vastgestelde termijn gecorrigeerd. Dit cijfer, waarin ook meer volledige gegevens over de financiën van de lagere overheden zijn opgenomen, is zelfs beter dan het cijfer dat in de kennisgeving van maart (2,5%) aan Eurostat werd gerapporteerd.

Volgens de laatste prognoses van de Commissie zal het tekort ook verder teruglopen tot 2,0% in 2005 en 1,6% in 2006, waardoor het ruim onder de referentiewaarde van 3% van het BBP ligt. Deze duurzame afbouw van het tekort is toe te schrijven aan de aanzienlijke en grotendeels structurele besparingsmaatregelen van de Nederlandse autoriteiten. De onderliggende begrotingssituatie (vastgesteld op grond van het conjunctuurgezuiverde tekort) is ook duidelijk verbeterd en deze trend zal in 2005 en 2006 doorzetten.

De Commissie beveelt de Raad Ecofin bijgevolg aan om zijn beschikking van juni 2004 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Nederland in te trekken, waardoor de buitensporigtekortprocedure overeenkomstig artikel 104, lid 12, van het Verdrag wordt beëindigd.

Verwacht wordt dat de ministers van Financiën op hun volgende vergadering op 7 juni de beschikking zullen intrekken.

Nog negen lidstaten aan een BTP onderworpen

Met de verwachte beëindiging van de procedure ten aanzien van Nederland zijn nog negen landen aan een BTP onderworpen: Duitsland, Frankrijk en Griekenland, die deel uitmaken van de eurozone, en Tsjechië, Cyprus, Hongarije, Malta, Polen en Slowakije, die geen lid zijn van de eurozone.

Volgens ramingen is het gemiddelde begrotingstekort in de eurozone gedaald van 2,8% in 2003 tot 2,7% in 2004.

bron:Europeese Unie