De Europese Commissie heeft geen bezwaar tegen deelname van de Provincie Noord-Brabant in het Agro & Co Kapitaalfonds. De Commissie vindt het fonds verenigbaar met de richtlijnen voor staatssteun. Hiermee is de weg vrij voor oprichting van het Agro & Co kapitaalfonds dat een impuls moet geven aan de Brabantse
plattelandseconomie.

De nieuwe participatiemaatschappij beschikt over 20 euro miljoen waarmee het innovatieve, veelbelovende bedrijven gaat financieren in de agrofood, verbrede landbouw en groene ruimte van Brabant. De Provincie Noord-Brabant, de Brabantse Rabobanken en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (via NCB Participaties B.V.) worden de aandeelhouders in het Agro & Co Kapitaalfonds. Zij dragen elk voor eenderde bij in het fondskapitaal.

Het Agro & Co Kapitaalfonds maakt deel uit van Agro & Co Brabant dat nieuw
ondernemerschap op het Brabantse platteland stimuleert door innovatieve, economische activiteiten te ontwikkelen. Het ontwikkelbedrijf van Agro & Co Brabant is vorig jaar al gestart en ondersteunt initiatieven in de eerste ontwikkelingsfase door partijen bij elkaar te brengen en kennis toe te voegen. Het op te richten fonds maakt het nu mogelijk om aan kansrijke bedrijven risicodragend kapitaal te verstrekken.

Bij Agro & Co zijn het afgelopen jaar zo'n tachtig initiatieven voor ondersteuning en begeleiding aangemeld. Een tiental projecten is nu in uitvoering. Een van de ondersteunde projecten is een proef waarbij satelliettechnologie wordt ingezet om het groeiproces van landbouwgewassen nauwkeurig te monitoren. Aan de hand van gegevens over groei en kwaliteit van het gewas kan de boer tijdig ingrijpen en zonodig aanvullend beregenen of bemesten. Hierdoor moet de productiviteit en kwaliteit van de teelt verbeteren en de opbrengst nauwkeuriger te voorspellen zijn. Daarnaast neemt Agro & Co ook zelf initiatieven als zij kansen in de markt ziet. Zo is een Brabantbrede aanpak in voorbereiding voor de marketing van Brabantse streekproducten. Ook onderzoekt Agro & Co nieuwe kansen in de combinatie van landbouw en energie, en dan met name op het gebied van biobrandstoffen.

Investeren in innovatief MKB

Het brede samenwerkingsverband en de doelgroep van het Agro & Co Kapitaalfonds maken het participatiefonds uniek voor Nederland. Het fonds krijgt de vorm van een besloten vennootschap en investeert in innovatieve startende en doorstartende bedrijven. Uitsluitend kleine en middelgrote bedrijven (MKB) kunnen een beroep op het fonds doen. In het algemeen is het voor deze bedrijven moeilijk om risicokapitaal aan te trekken. De financiering gebeurt in de vorm van aandelenkapitaal eventueel in combinatie met een achtergestelde geldlening. Het fonds participeert tegen marktconforme voorwaarden. De maximale investeringsomvang per participatie bedraagt 500.000 euro en kan bij vervolgfinanciering oplopen tot maximaal 1.500.000 euro per bedrijf.

Over Agro & Co Brabant
Agro & Co Brabant stimuleert nieuw ondernemerschap in de agrarische sector en het
landelijk gebied van Brabant door nieuwe activiteiten te initiëren, stimuleren en
zonodig te financieren. Agro & Co Brabant is een gezamenlijk initiatief van de
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), de Brabantse Rabobanken, de Provincie Noord-Brabant en het Kenniscentrum Duurzame Stad- en streekontwikkeling (KDS). Dit kenniscentrum is een samenwerkingsverband van HAS Den Bosch, Fontys Hogescholen en Helicon Opleidingen. Het innovatiecentrum en bijbehorend fonds zijn gevestigd in Tilburg.  Agro & Co Brabant is een flexibele netwerkorganisatie met een kapitaalfonds speciaal gericht op financiering van kansrijke nieuwe bedrijven.

bron:Agro&Co

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular