Het Permanent Fytosanitaire Comité
(PFC) heeft ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om
een paspoortplicht in te voeren voor de kuipplanten Brugmansia spp.
(Engelentrompet) en Solanum jasminoides (Klimmende nachtschade). De
paspoortplicht zal ingaan zodra de beschikking is gepubliceerd.

Europese maatregelen

Het besluit van het PFC beoogt om vanaf
het moment van ingaan van de paspoortplicht de verdere introductie
en verspreiding van met PSTVd (aardappelspindelknolviroïde)
besmette partijen kuipplanten in het Europese handelsverkeer te
voorkomen. Door de instelling van de plantenpaspoortplicht is,
vanaf het moment van inwerkingtreding, voor transport van de
genoemde kuipplanten binnen de Europese Unie een plantenpaspoort
vereist.

De Europese Commissie en de lidstaten zijn
van mening dat een stevige en geharmoniseerde aanpak van deze
besmettelijke plantenziekte noodzakelijk is. Naar verwachting duurt
het nog één tot twee maanden voordat de maatregelen
in EU-verband daadwerkelijk van kracht worden. Het Commissiebesluit
moet nog vertaald worden in alle talen van de Europese Gemeenschap
en een juridische toetsing door de Commissie moet worden
uitgevoerd, voordat de nieuwe beschikking gepubliceerd kan worden
en wettelijk van kracht wordt. In afwachting van officiële
publicatie blijft de bestaande toets- en meldplicht van kracht.

Plantenpaspoort

Een plantenpaspoort is een verklaring die
wordt afgegeven wanneer de planten of plantaardige producten
voldoen aan de fytosanitaire eisen. Planten moeten bij een
officieel onderzoek vrij zijn bevonden van PSTVd. Met behulp van
het plantenpaspoort kunnen planten getraceerd worden. In Nederland
wordt dit systeem onder verantwoordelijkheid van de
Plantenziektenkundige Dienst (PD) van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) door de keuringsdiensten
uitgevoerd.

Achtergrond en huidig Nederlands
maatregelenpakket

Om te voorkomen dat besmette planten in
het Nederlands handelsverkeer worden gebracht heeft de PD het
afgelopen najaar een onderzoek uitgevoerd bij Nederlandse telers.
In dit onderzoek zijn de met PSTVd besmette planten in kaart
gebracht en vernietigd.

Het ministerie van LNV heeft al eenzijdig
met ingang van 14 februari 2007 een meld- en toetsplicht ingesteld
voor Brugmansia spp. en Solanum jasminoides afkomstig van zowel
binnenlandse als buitenlandse leveranciers. Het huidige Nederlandse
maatregelenpakket zal dan ook tot de invoering van de
paspoortplicht van kracht blijven.

bron:LNV