Dat concluderen de toetsingscommissies in hun jaarverslag over 2004.De vijf regionale toetsingscommissies euthanasie hebben vorig jaar 1886 meldingen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding getoetst. In 1714 gevallen ging het om euthanasie, in 141 gevallen om hulp bij zelfdoding en 31 keer betrof het een combinatie van beide. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2004 van de regionale toetsingscommissies euthanasie dat vandaag is gepubliceerd.

De toetsingscommissies oordeelden in bijna alle gevallen dat de arts overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen had gehandeld. In 2004 is in vier gevallen geoordeeld dat de arts niet volgens de zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld. Deze 4 zaken zijn doorgezonden aan het College van procureurs-generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De levensbeëindiging vond in 1530 gevallen thuis plaats, 177 keer in een ziekenhuis, 65 keer in een verpleeghuis, in 62 gevallen in een verzorgingstehuis en 52 keer elders (bijvoorbeeld in een ander soort instelling, hospice of bij familie). In verreweg de meeste gevallen leden mensen aan kanker. Het aantal meldingen is in 2004 is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren 2003 en 2002 (respectievelijk 1815 en 1882 gevallen).

Er zijn vijf regionale toetsingscommissies. Elke commissie bestaat uit drie leden, namelijk een jurist, die tevens voorzitter is, een arts en een ethicus. Vanaf 1 april 2002 is de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in werking getreden.

De commissies toetsen of de arts al dan niet heeft gehandeld volgens de wettelijke zorgvuldigheidseisen. Zo moet er onder meer sprake zijn van een vrijwillig en weloverwogen verzoek en van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt. Ook moet de behandelend arts ten minste à©à©n onafhankelijk arts hebben geraadpleegd en moet de levensbeëindiging medisch zorgvuldig zijn uitgevoerd. De commissies brengen hun oordeel alleen ter kennis van het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg als de arts niet volgens deze zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld.

bron:VWS