De Evean Groep, Stichting Philadelphia
Zorg en Woonzorg Nederland gaan de mogelijkheden onderzoeken voor
intensieve samenwerking. Samen willen zij mensen beter in staat
stellen de regie te voeren over hun eigen leven en gezondheid, met
vernieuwende vormen van wonen en zorg. Medio juli 2007 moet het
onderzoek zijn afgerond. De drie raden van bestuur zullen dan na
overleg met hun raden van commissarissen besluiten over het verder
te volgen traject.

De raden van bestuur van de drie
organisaties zien na verkennende besprekingen voldoende argumenten
om verdere samenwerking en kennisbundeling te onderzoeken. Deze
verkenning is een logisch antwoord op een sterk veranderende
omgeving. Er is grote behoefte aan nieuwe en kleinschalige
woonvormen en een groeiende vraag naar diensten en zorg.

De drie organisaties hebben elkaar
gevonden in een gedeelde visie: kleinschalig, klantgericht en
keuzevrijheid. Ze willen hun kennis en kunde bundelen om een
totaalpakket te bieden van wonen, service en zorg voor senioren,
(jongere) mensen met een beperking en anderen die ondersteuning
nodig hebben. Ze ontwikkelen dat in een landelijk verband en bieden
het aan via regionale organisaties die dicht bij de klant maatwerk
leveren. Respect voor het individu en diens leefstijl en eigenheid
staan daarbij voorop.

bron:AEDES