Naar een voormalig medewerker van het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA) loopt op dit moment een strafrechtelijk onderzoek
vanwege een zedendelict.

Begin december 2004 heeft de directie van het COA van het Openbaar
Ministerie vernomen dat de medewerker zich mogelijk schuldig heeft
gemaakt aan een strafbaar feit. Dit is voor de directie reden geweest
om de betreffende medewerker op staande voet te ontslaan. Tijdens het
strafrechtelijk onderzoek bleek dat het gedrag van deze medewerker,
onafhankelijk van de strafrechtelijke procedure, onverenigbaar is met
de gedragsregels die het COA hanteert.

Het COA organiseert een humaan en waardig eerste verblijf voor
wisselende aantallen asielzoekers die naar Nederland komen. Het COA
hecht daarom grote waarde aan de betrouwbaarheid en integriteit van
zijn medewerkers. Gedrag dat deze kernwaarden van de organisatie
aantast, wordt niet geaccepteerd. Vanuit dat perspectief heeft de
directie de betrokken medewerker per direct ontslagen.

Bron: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)