(Persbericht) Exclusief à¢â‚¬Å“Eat Artà¢â‚¬ diner in Restaurant Neva in Hermitage met Erwin Olaf
Chef-kok Ricardo van Ede vertaalt fotocollectie op het bord

Amsterdam, 24 augustus 2010 - Cafà© Restaurant Neva, in de Hermitage Amsterdam, organiseert op vrijdag 10 september een bijzondere culinaire avond in samenwerking met kunstenaar Erwin Olaf. Neva‘˜s chef-kok Ricardo van Ede kookt die avond een 4-gangendiner geïnspireerd op de fotocollectie Dusk & Dawn van Erwin Olaf. De fotograaf zelf zal samen met documentairemaker Michiel van Erp een toelichting geven op de collectie in context met het diner.

Erwin Olaf ‘˜s fotoserie Dusk & Dawn, dat nog tot en met 12 september in de Hermitage te bezichtigen is, wordt op deze avond door Neva‘˜s chef-kok Ricardo van Ede vertaald naar een culinaire beleving. Ricardo van Ede heeft zich onder andere door het bleke en donkere kleurenpalet van Dusk & Dawn laten inspireren en een verrassend menu ontworpen. Door de open keuken zullen de gasten tijdens de avond de gelegenheid hebben om de chef en zijn brigade aan het werk te zien.

Erwin Olaf zal tijdens dit diner een vraaggesprek aangaan met documentairemaker en regisseur Michiel van Erp. Hij maakte in 2009 de documentaire Beauty and Fall, waarin hij Erwin Olaf op een bijzondere wijze geportretteerde. In dit live interview bespreken beide heren de rol van eten in het werk van Erwin Olaf en de dieperliggende gedachtes achter Dusk & Dawn.

Het 4-gangen diner inclusief passend wijnarrangement, koffie of thee, toegang tot de fototentoonstelling en het bijwonen van het interview van Michiel van Erp en Erwin Olaf bedraagt €85. De avond start om 18:30 uur en duurt tot ongeveer 22:30 uur.
Voor deze bijzondere avond zijn 100 plaatsen beschikbaar en men kan reserveren op www.neva.nl of een tafel bespreken via 020-5376483.

Restaurant Neva zal in de toekomst vaker onder de noemer à¢â‚¬Å“Eat Artà¢â‚¬ bijzondere avonden organiseren waarin kunst en eten samen komen.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular