Steeds meer (ex-)gedetineerden ronden het
begeleidingsprogramma van Exodus positief en in zijn geheel af. In
2006 groeide dit percentage tot 45,5% van alle 'Exodus-bewoners'
(tegen 36% in 2004 en 37,8% in 2005). Voor 2007 verwacht Exodus een
verdere stijging van deze positieve uitstroom Daarmee neemt ook de
kans toe, dat zij op langere termijn niet terugvallen in de
criminaliteit. Wetenschappelijk onderzoek toonde eerder aan dat van
deze groep ruim 82% niet opnieuw in aanraking komt met Justitie.
Dat blijkt uit het jaarverslag 2006 van Exodus Nederland, dat dezer
dagen is verschenen. In de huizen werden totaal 341
(ex-)gedetineerden begeleid (2005: 346), terwijl het
vrijwilligerswerk van Exodus met 4100 (ex-)gedetineerden contact
had (2005: 3955). Het aantal bedden in de Exodushuizen groeide van
139 tot 153.

Andere belangrijke ontwikkelingen die zich
in 2006 voordeden waren onder meer:

- Het aantal mensen dat bij Exodus
geplaatst werd op grond van een besluit van de rechter of de
gevangenisdirecteur groeide aanmerkelijk. Oorzaak daarvan was het
feit dat de rijksoverheid in 2006 alleen voor deze groep
begeleiding wilde financieren. Ex-gedetineerden, die zich
vrijwillig meldden voor begeleiding, konden wegens gebrek aan
financieringsmogelijkheden, nauwelijks geplaatst worden. Bij een
totale bezetting van 90,3 %, het hoogste ooit gehaald, had 54,6%
een justitiële titel terwijl 35,7% vrijwillig begeleid werd.
Het merendeel van deze vrijwillige bewoners had overigens bij
aanvang van de begeleiding nog wel een justitiële titel, maar
werd langer begeleid dan dat de titel duurde.

- Het aantal aanmeldingen in 2006 is
gedaald (675 in 2006 ten opzichte van 1005 in 2005). De verwachting
is dat het aantal aanmeldingen voor 2007 eveneens laag zal zijn
(tussen 650 - 700). Deze daling heeft twee redenen. De eerste is de
opheffing van het Penitentiair Reclasseringswerk in 2005. Met het
vertrek van reclasseringswerkers uit de penitentiaire inrichtingen
is een belangrijke verwijzersgroep weg gevallen en bereikt de
informatie van Exodus de gedetineerden een stuk moeilijker. De
tweede reden is het Exodusbeleid om vanaf begin 2006 geen bewoners
in vrijwillig kader meer aan te nemen omdat er voor deze groep geen
financiering meer was. Dit 'nieuws' heeft in 2006 voor veel
minder vrijwillige aanmeldingen gezorgd.

De Exodusorganisatie (bestaande uit 11
lokale stichtingen en een landelijk samenwerkingsverband) sloot
2006 af met een positief financieel resultaat van ruim 800.000
euro. Dit is voornamelijk te danken aan een nabetaling door het
Ministerie van Justitie, die onder druk van de Tweede Kamer in 2007
alsnog werd uitgekeerd ter dekking van kosten in 2006. Vanwege de
grote onzekerheid over deze betaling voerde de organisatie eerder
noodgedwongen tal van bezuinigingen door.

In 2007 wordt bekend dat het Ministerie
van Justitie de zogenaamde justitiële plaatsingen voortaan
affinanciert voor de duur van de begeleiding , ook als de
justitiële titel al geëindigd is en de begeleiding dus
vrijwillig plaatsvindt. De subsidie voor volledig vrijwillig
geplaatsten vervalt met deze regeling voorgoed. Voor Exodus
betekent dit dat er ruimte ontstaat, mede door de verhoging van de
dagprijs, om weer vrijwillige kandidaten toe te laten. De
verschillende verwijzers, zoalsReclassering Nederland, de
advocatuur en de diverse gevangenissen, zullen hier binnenkort over
worden ingelicht. Met de gemeenten blijft Exodus ook in 2007 in
gesprek om de financiering van de vrijwillige kandidaten via de WMO
gefinancierd te krijgen. Tenslotte is Exodus voornemens om hard te
werken aan het doel voor 2010: groei tot 250 bedden.

bron:Stichting Exodus