Per 1 juli vindt een ingrijpende uitbreiding plaats van de Nationale
Hypotheek Garantie (NHG), gericht op het voorkomen van gedwongen
verkopen. De woonlastenfaciliteit, zoals de uitbreiding heet, is een
extra borgstelling voor een aanvullende lening. Daarmee kan gedurende
een periode van maximaal twee jaar een deel van de woonlasten worden
betaald. Het geeft huishoudens met betalingsproblemen meer tijd om te
voorkomen dat de woning moet worden verkocht. De extra borg is bedoeld
om inkomensdaling op te vangen als gevolg van echtscheiding,
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden van de partner.

 
 
VROM en VNG verwelkomen uitbreiding  
Minister Dekker (VROM) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
hebben recent ingestemd met de extra borgstelling. Zij doen dat om de
kans te vergroten dat mensen hun eigen woning kunnen behouden bij
tegenslag. Minister Dekker: .Het kabinet streeft naar meer eigen
woningbezit bij mensen met een laag inkomen. De Nationale Hypotheek
Garantie is een belangrijk instrument om eigen woningbezit betaalbaar
en veilig te maken voor deze mensen. De woonlastenfaciliteit zorgt
ervoor dat er dat zij mogelijk wà©l hun huis kunnen houden als zij
buiten hun schuld in betalingsproblemen komen..  
 
De uitbreiding is van toepassing op alle ongeveer 500.000 huishoudens
die een hypotheek hebben met Nationale Hypotheek Garantie. Er zijn geen
kosten verbonden aan de extra borgstelling. Wel moet de aanvullende
lening worden terugbetaald; het gaat hier niet om een
verzekering.   
 
Aantallen gedwongen verkopen lopen sterk op  
Directe aanleiding is het stijgende aantal gedwongen huizenverkopen met
verlies. In het eerste kwartaal van 2005 zijn 133 woningen die zijn
gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie met verlies verkocht. In
het eerste kwartaal van 2004 waren dat er 55. Directeur Karel Schiffer:
.Over heel 2005 verwacht ik nu zo.n 600 gedwongen verkopen met verlies,
tegenover 331 in het afgelopen jaar. De woonlastenfaciliteit is in het
leven geroepen om waar mogelijk gedwongen verkopen te voorkomen..  
 
Hoe werkt het?  
Als mensen door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of
overlijden van de partner buiten hun schuld in betalingsproblemen
komen, kunnen zij bij hun geldverstrekker een extra geldlening
aanvragen met Nationale Hypotheek Garantie als borg. Uit deze lening
kunnen schulden worden gesaneerd en de woonlasten worden betaald
gedurende een periode van maximaal 2 jaar. Nationale Hypotheek Garantie
is ervan overtuigd dat de consument beter af is als er meer tijd is om
betalingsproblemen op te lossen. Verkoop van de woning kan hiermee
worden voorkomen. In gevallen waarin dat niet lukt is er meer tijd om
de woning  via een makelaar te verkopen in plaats van via de
veiling. Dat scheelt al snel 20 procent in de opbrengst.   
 
De extra lening die mensen kunnen krijgen is maximaal 1,5 maal de
hypotheekrente, maal de hypotheek. Dat is bij een lening van 160.000
euro en een rente van 6% 14.400 euro. Uit dit bedrag mogen ook de
kosten van het afsluiten van de lening worden betaald en gedurende
maximaal twee jaren ook de rente over deze lening. Na maximaal twee
jaar moet men naast de gewone hypotheeklasten ook de rente uit de
aanvullende lening gaan voldoen.  
 
De geldgever bekijkt of het zinvol is de woonlastenfaciliteit toe te
passen. Daarbij is onder meer van belang dat men na het afsluiten van
de hypotheek geen extra leningen heeft genomen en voordat de
betalingsachterstanden ontstonden de hypotheeklasten naar behoren zijn
betaald.  
 
Consument en geldgever sterker gericht op beperken risico.s  
Steeds meer mensen maken gebruik van Nationale Hypotheek Garantie. Op
grond van de cijfers van het eerste kwartaal is de verwachting dat dit
jaar ongeveer 125.000 huishoudens de aankoop en/of  verbetering
van hun woning financieren met een Nationale Hypotheek Garantie.  
Directeur Karel Schiffer: .De belangrijkste verklaring voor de sterke
stijging is dat zowel geldgevers als de consument in toenemende mate
hechten aan risicobeperking van het eigen woningbezit.

Bron: Nationale Hypotheek Garantie