Het kabinet trekt 18 miljoen per jaar extra uit voor de modernisering van de sociale werkvoorziening. Ook krijgen gemeenten meer tijd om de invoering van de nieuwe wet voor te bereiden: de voorgenomen ingangsdatum verschuift van 1 januari 2007 naar 1 januari 2008. Dit schrijft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Binnenkort wordt het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ingediend bij de Tweede Kamer. Hoofdlijn daarvan is dat de sociale werkvoorziening sterker dan nu het geval is wordt voorbehouden aan de mensen die echt op een beschermde werkplek zijn aangewezen. Het gaat om mensen die als gevolg van een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap uitsluitend onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Gemeenten moeten voor deze groep werkplekken op maat zoeken, bij voorkeur bij een gewone werkgever (begeleid werken). Gemeenten krijgen in de nieuwe situatie geen vast bedrag per arbeidsplaats, maar een totaalbudget waarmee ze een minimumaantal Wsw-plekken moeten realiseren. Zo ontstaat meer ruimte om per cliënt te kijken wat hij nodig heeft en om afspraken op maat te maken met werkgevers, over bijvoorbeeld loonkostensubsidie, begeleiding en aanpassing van de werkplek

Het extra bedrag van 18 miljoen euro komt beschikbaar vanaf 2007. Van Hoof stelt voor dat gemeenten het geld in het eerste jaar kunnen gebruiken voor de voorbereiding van de modernisering. Vanaf 2008 zou het bedrag ingezet kunnen worden om gemeenten die veel begeleide arbeidsplaatsen creëren bij gewone werkgevers een financiële bonus te geven.

bron:SZW