Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat het resultaat van de schadeverzekeraars in 2006, na een groeiperiode van vier jaar, met 1 procentpunt afneemt. De consument gebruikt in toenemende mate internet om de premies van verzekeringspolissen met elkaar te
vergelijken. Hierdoor is de concurrentie tussen verzekeraars sterk toegenomen en staan de premies onder druk. Daarnaast is er al langer sprake van een verzadigde markt, waarin voor schadeverzekeraars nog maar weinig ruimte is om verder te groeien.

Om (nog) winst te kunnen maken moeten schadeverzekeraars de mogelijkheden voor beperking van de schadelast maximaal benutten. Dit wordt bereikt door een selectief acceptatiebeleid, veel aandacht voor preventie en afspraken met schadeherstelbedrijven.

In de motorrijtuigenbranche is het premievolume gedaald met bijna 1 procentpunt. Dit is een gevolg van lagere premies voor nieuwe verzekeringen enerzijds en een lagere bonus-malus-schaal voor bestaande verzekeringen door weinig schade anderzijds.

Bij de brandverzekeringen wordt de afname van de premies vooral veroorzaakt door de concurrentie op de zakelijke markt voor brandverzekeringen.

In de transportbranche is nog wel ruimte voor omzetgroei, maar ook hier staan de marges onder druk. Door veel aandacht voor preventie, betere inspecties en hogere eisen aan materialen en werkomstandigheden slaagt de branche er in de schadelast beperkt te houden, waardoor het resultaat over 2006 toch hoger uitkomt ten opzichte van 2005.

Bij de overige verzekeringen daalt het resultaat met 3 procentpunten. De daling is vooral toe te schrijven aan de gestegen schadelast bij de aansprakelijkheidsverzekeringen.

Tabel (verwachte) resultaten voor de diverse branches
                                    2005 2006  daling/stijging
totale schade    10   9       -1

motorrijtuigen   8  10       +2
brand  12   9       -3
transport          15  19       +4
rechtsbijstand             13  12       -1
reizen             12  16       +4
aansprakelijkheid     16   8       -8

bron:Verbond van verzekeraars