Het beschikbaar inkomen van de Nederlandse
huishoudens is in 2006 met bijna 4 procent gegroeid. In 2005 nam
dat nog met 0,6 procent af. Het beschikbaar inkomen van huishoudens
is gecorrigeerd voor prijsstijgingen en wijzigingen in het
zorgstelsel. Meer banen en goed presterende zelfstandigen zijn de
belangrijkste oorzaken van de groei in 2006. Huishoudens gaven iets
meer uit dan er binnenkwam, zodat hun besparingen opnieuw negatief
waren. Dit blijkt uit de nieuwste jaargegevens van het CBS over de
Nederlandse economie.

Inkomen huishoudens bijna 4 procent
hoger

Het reëel beschikbaar inkomen van
huishoudens nam in 2006 met 3,7 procent toe. De consumptie van
huishoudens was 2,7 procent hoger dan een jaar eerder. Ze hebben
vooral meer besteed aan duurzame consumptiegoederen. Huishoudens
gaven 6 miljard meer uit dan ze ontvingen. Een jaar eerder was dat
nog 8 miljard. Huishoudens hadden in 2006 voor het vierde jaar op
rij negatieve besparingen.

Loon is de belangrijkste inkomensbron van
huishoudens. De totale loonsom steeg in 2006 met 3,9 procent. Dit
is voor ruim de helft toe te schrijven aan hogere lonen en voor
bijna de helft aan een flinke banengroei. Ook de zelfstandige
ondernemers leverden een stevige bijdrage aan de inkomensgroei van
huishoudens.

Het inkomen uit vermogen van huishoudens
nam sterk toe. Ze ontvingen zowel fors meer rente als dividend.
Huishoudens betaalden echter ook flink meer rente. Aan
pensioenuitkeringen ontvingen de huishoudens 7 procent meer, aan
sociale uitkeringen zoals AOW, WAO/WIA, WW, bijstand en
kinderbijslag 2 procent meer.

In 2006 waren huishoudens 6,6 procent meer
kwijt aan belastingen en premies. Deze forse groei is voor een
groot deel een gevolg van het nieuwe zorgstelsel. De voorheen
particulier verzekerden betalen nu ook een basispremie voor een
door de overheid vastgesteld pakket.

Schulden fors hoger door meer
woninghypotheken

Huishoudens hebben zich ook in 2006 verder
in de schulden gestoken. Die namen met maar liefst 53 miljard euro
toe tot 640 miljard euro. De toename is voor ruim 80 procent toe te
schrijven aan woninghypotheken. De uitstaande hypotheekschuld steeg
van 499 miljard naar 544 miljard euro. Dat bedrag is zelfs hoger
dan de totale geldwaarde van alle in Nederland geproduceerde
goederen en diensten (bbp). De stijging van de hypotheekschuld in
2006 is te verklaren uit toegenomen nieuwbouw, nog steeds stijgende
huizenprijzen, woningverbetering en oversluiting van
hypotheken.

Financieel vermogen huishoudens sterk
gegroeid

Ondanks de toename van de schulden nam het
financieel vermogen van huishoudens met 47 miljard euro toe. Ze
verkochten per saldo voor 6 miljard aandelen. De waarde van hun
aandelenbezit nam echter toch toe door een koerswinst van 20
miljard euro. Huishoudens hadden 11 miljard meer aan spaartegoeden.
Daarmee was de groei iets minder dan in de drie voorgaande jaren.
Ten slotte nam ook het vermogen opgebouwd in de pensioen- en
levensverzekeringsvoorzieningen met 67 miljard euro toe.

bron:CBS