Werken in ICT is leuk, maar niet zonder risico's, is de constatering
van FNV Bondgenoten naar aanleiding van een inspectie van de
arbeidsomstandigheden.  Aandacht voor preventie en aanpak van RSI is
onder de maat bij veel ICT-werkgevers. Daarom starten FNV Bondgenoten
en Bureau Beroepsziekten FNV een landelijke meld- en
voorlichtingsactie.  Vanaf vandaag kunnen werknemers in de ICT, RSI als
gevolg van een ongezonde werksituatie, melden bij het meldpunt 'ICT-ers
melden RSI ...OQ?'.  Onderdeel van de actie is het informeren en
voorlichten van de werknemers in de sector.  Met tips en adviezen laat
de bond zien wat werknemers zelf kunnen doen. In ernstige gevallen
bekijkt de bond samen met Bureau Beroepsziekten of de werknemer de
geleden schade kan verhalen op de werkgever.

 
 
Bureau Beroepsziekten FNV helpt schade te verhalen op de werkgever. Dat
doet  Bureau Beroepsziekten door een verband te vinden tussen
arbeidsomstandigheden en RSI, de schade voor de werknemer te
becijferen, de risicofactoren op de werkplek te beoordelen, en
tenslotte te kijken of de werkgever zich aan de zorgplicht en dus aan
de wet heeft gehouden. Dan probeert Bureau Beroepsziekten de zaak eerst
in der minne te schikken. Uiteindelijk kan een RSI zaak leiden tot een
langdurige procedure via de rechter:  Bureau Beroepsziekten helpt
daarbij de schade op de werkgever te verhalen: loonderving, medische
kosten en smartengeld. Met het meldpunt voor RSI willen FNV Bondgenoten
en Bureau Beroepsziekten de ICT- sector, werkgevers en werknemers,
uiteindelijk aanzetten tot het creëren van betere arbeidsomstandigheden
en het voorkomen van RSI.   
 
Samen met andere vakbonden en de overheid heeft FNV Bondgenoten
geprobeerd om de werkgevers in de ICT te bewegen tot een arboconvenant.
Tot zo'n convenant in de ICT is het nooit gekomen. De werkgevers zijn
in 2002 afgehaakt, zodra er echte afspraken moesten worden gemaakt. De
overheid heeft daarna een inspectieproject in de ICT gehouden. Uit de
cijfers blijkt dat de aanpak van arbeidsomstandigheden en de preventie
van RSI te kort schiet. Structurele aandacht voor arbeidsomstandigheden
is in 25 % van de ICT bedrijven onvoldoende. In 28 % van de bedrijven
wordt onvoldoende voorlichting en onderricht gegeven.   
 
Preventie en voorlichting spelen een belangrijke rol in een effectieve
aanpak van RSI. Met actief, systematisch en structureel beleid kunnen
werkgevers en werknemers veel ellende voorkomen.  Door arbobeleid,
werktaken, werkdruk, werktijden en werkplekken onder de loep te nemen
maar ook het werkgedrag van de werknemer.    
 
RSI-klachten komen relatief veel voor bij werknemers in de informatie-
en communicatietechnologie. Niet in het minst door het werkgedrag van
de ambitieuze ICT-ers zelf, maar zeker ook door slecht ingerichte
werkplekken, gebrek aan voorlichting, een passieve houding van de
werkgevers waar het RSI preventie betreft en de hoge werkdruk met
deadlines.  Gedetacheerde werknemers hebben het daarbij moeilijker
dan niet-gedetacheerden. De branche kent maar liefst 105.000
RSI-gerelateerde verzuimdagen per jaar. Ieder jaar komen door RSI circa
120 werknemers in de WAO terecht.  
 
Meer informatie op www.arbobondgenoten.nl

Bron: FNV BONDGENOTEN