De FNV en Stichting Natuur en Milieu
hebben dinsdag 5 december een nieuw, groen en sociaal belastingplan
aan de Tweede Kamer aangeboden. Het nieuwe belastingplan omvat een
lastenverschuiving van 10 miljard euro van belasting op arbeid naar
belasting op

milieugebruik. Mirjam de Rijk, directeur
van Natuur en Milieu: 'Groene belastingen zijn goed voor het
milieu, innovatie en de werkgelegenheid'.

De FNV en Stichting Natuur en Milieu
pleiten voor een ingrijpende belastingherziening in de komende
kabinetsperiode, die is gericht op vergroting van arbeidsdeelname,
het stimuleren van duurzame ontwikkeling, versterking van de
economie en het innovatievermogen, en een rechtvaardige
inkomensverdeling. Er is per saldo geen sprake van
belastingverhoging.

De lasten op arbeid zijn in de afgelopen
periode fors gestegen, wat de ontwikkeling van de werkgelegenheid
belemmert. Tegelijkertijd vormt het gebrek aan duurzame
ontwikkeling een grote bedreiging voor onze toekomst.

Succes groene belastingen bewezen in
andere EU landen.

In het rapport 'De groene schatkist' van
Natuur en Milieu worden vijftien voorstellen gedaan voor
belastinghervormingen die bijna allemaal in één of
meerdere EU-landen zijn ingevoerd. Het gaat hierbij om voorstellen
als het extra belasten van

verpakkingsmateriaal, batterijen en
bestrijdingsmiddelen, en het invoeren van een open-ruimteheffing.
Daarnaast zijn er ook fiscale maatregelen nodig om
milieuonvriendelijke vormen van mobiliteit extra te belasten, zoals
een ticketheffing voor vliegverkeer, de invoering van
kilometerprijzen, het verhogen van de belastingen op bestel- en
vrachtauto's en het verhogen van dieselaccijns.

Met de groene belastingopbrengsten kunnen
de tarieven voor de eerste twee belastingschijven fors omlaag, tot
onder het niveau van de belastingherziening in 2001. Daarnaast zijn
gerichte fiscale maatregelen nodig om de koopkracht van de laagste
inkomens te verbeteren, de armoedeval te verkleinen en de
arbeidsparticipatie te verhogen. Dit kan door de introductie van
een inkomensafhankelijke arbeidskorting en een versterking van het
draagkrachtprincipe in de belastingwetgeving.

bron:FNV