'Dit SER-advies is een sterk alternatief voor de onverstandige plannen van staatssecretaris Van Hoof voor de Arbo-wet. Het leidt tot een meer inzichtelijke en werkbare wet en is als zodanig een goed instrument bij het bevorderen van veiliger en gezonder werk.' Aldus FNV-federatiebestuurder Ton Heerts naar aanleiding van het bekend worden van het ontwerp-SER-advies over de Arbo-wet. Op 6 juni buigt de Federatieraad zich over dit advies.  

Heerts stelt vast dat het concept-advies  op veel punten overeenkomt met het alternatief voor de kabinetsplannen dat de FNV begin 2005 in het SER-overleg inbracht. De SER is kritisch over de plannen van het kabinet, en benadrukt in zijn alternatief onder andere: 
- de verantwoordelijkheid van de overheid om het beschermingsniveau waar werknemers recht op hebben te borgen en te concretiseren in heldere voorschriften en normen  
- de verantwoordelijkheid van de overheid om deze wettelijke normen te handhaven middels de Arbeidsinspectie  
- de onwenselijkheid van een onderscheid tussen 'hoge' en 'lage' risico's  
10)- de noodzaak om de toegang van werknemers tot de Arbeidsinspectie vrij te houden  
 
Daarnaast komt de SER met voorstellen om de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop werkgevers aan hun verplichtingen zullen voldoen in grote mate neer te leggen bij werkgevers en werknemers in de bedrijven.  
Een belangrijk hulpmiddel daarbij moeten per sector te ontwikkelen 'arbocatalogi' worden, die een helder en makkelijk toegankelijk overzicht geven van mogelijke oplossingen en maatregelen.  
Wà©l houdt de SER vast aan een aantal strikte spelregels betreffende: 
- de noodzaak van overleg vooraf met werknemers  
- de keuze van de middelen.  
 
Als de werkgever een risico kan voorkomen door bestrijding van dat risico aan de bron of door technische dan wel organisatorische maatregelen, dan komt de werkgever niet weg met het verstrekken van beschermingsmiddelen als oordoppen of adembescherming.  
 
Desalniettemin kan het SER-advies er ook nog eens toe leiden dat met behoud van de 'harde kern' het aantal arboregels vermindert. Tegelijk neemt de helderheid van de regels flink toe, net als de speelruimte die werkgevers en werknemers krijgen om de beste bij eigen sector en bedrijf passende maatregelen te nemen. 
Conclusie van Heerts: 'Ik stel vast dat dit advies recht doet aan onze inzet.'  
 
bron:FNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular