Een hogere arbeidsdeelname van vrouwen en
allochtonen, een betere publieke dienstverlening door een rem op
ongebreidelde marktwerking en een Belastingplan 2010 met een
eerlijker verdeling van de lasten. Dat zijn - met het terugdraaien
van de onrealistisch strenge WAO-herkeuringsnormen - volgens de FNV
de belangrijkste zaken die een nieuw regeerakkoord moet
regelen.

'Alleen een coalitie die zich baseert op
dit beleid, kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak,'
zo schrijft FNV-voorzitter Agnes Jongerius in een brief aan
informateur Wijffels.

'Ik vind het belangrijk dat de
onderhandelaars nu snel zaken doen. De verkiezingsuitslag is op
één punt heel duidelijk: het beleid moet eerlijker en
socialer. We zullen een eventueel regeerakkoord dan ook langs die
meetlat toetsen. Na drie werkgeverskabinetten Balkenende zijn nu
ook de werknemers aan de beurt,' aldus Jongerius in een
toelichting op de brief.

Alle partijen onderschrijven dat er meer
mensen aan de slag moeten om de stijgende kosten van de vergrijzing
het hoofd te bieden. Jongerius roept de Haagse onderhandelaars op
daartoe "concrete, meetbare en toetsbare" doelen te stellen. Zo
moeten de vele deeltijders makkelijker urenuitbreiding krijgen en
komen er voor moeilijk bemiddelbare werknemers speciale
participatiebanen met uitzicht op doorstroming naar regulier werk.
Voor werknemers en werkzoekenden wil de FNV een landelijk
scholingsfonds met individuele budgetten voor om- en
bijscholing.

Volgens de FNV moet een nieuw en
'groener' belastingstelsel de inzet op een hogere arbeidsdeelname
en een eerlijker verdeling van de vergrijzingkosten ondersteunen.
In een 'Belastingplan 2010' hoort een inkomensafhankelijke
arbeidskorting en moeten hogere inkomens meer bijdragen aan
voorzieningen zoals de AOW en bijzondere ziektekosten (AWBZ).Nu
wordt hiervoor alleen over de eerste 30.000 euro loon premie
geheven, waardoor lage enmiddeninkomens onevenredig veel betalen.
De vakcentrale stelt voor de premies over een groter deel van het
inkomen te heffen in ruil voor een verlaging van de tarieven in de
laagste belastingschijven. 'Exorbitante' inkomens kunnen rekenen
op een speciaaltoptarief.

Voor de korte termijn moet niet alleen de
no claim in de ziektekosten verdwijnen, maar horen ook de onnodig
hoge premies voor WW en WIA weer naar een lastendekkend niveau
teruggebracht worden. Dit verbetert de koopkracht van werknemers en
maakt arbeid goedkoper. Naast de inzet op werk wil de FNV de
armoede aanpakken door belastingkortingen - die veelal niet te
verzilveren zijn door minima - om te zetten in een rechtstreeks uit
te betalen toeslag. De vakcentrale wil verder in afwachting van een
grondige evaluatie een stop op de voortdurende privatiseringen in
de zorg en het openbaar vervoer.

bron:FNV