Rotterdam, 9 december 2004 - Dit jaar is door werknemers gemiddeld
tweeëneenhalf uur per week besteed aan het onder werktijd privà© surfen
op het internet.
Dat is volgens het jaarlijkse onderzoek Trends in ICT van Ernst &
Young een toename van bijna 80 procent ten opzichte van vorig jaar.
Bovendien blijkt uit de tweemaandelijkse ICT Barometer dat CEO's vinden
dat het Innovatieplatform onvoldoende toegevoegde waarde levert. Het
platform zou zich meer moeten richten op het aanwijzen van
sleutelprojecten voor de Nederlandse kenniseconomie.  
 
Deze bevindingen zijn afkomstig uit het jaarlijkse Trends in
ICT-onderzoek van Ernst & Young. Dit onderzoek valt samen met de
tweemaandelijkse ICT Barometer van Ernst & Young dat voor dit
onderzoek is aangevuld met ruim 30 CEO's als respondenten. Beide
onderzoeken hebben een standaard onderzoekspopulatie van ruim 700
directeuren, managers en professionals.  
 
Toename in zakelijk en privà© surfen op het werk  
Uit het Trends in ICT-onderzoek blijkt dat de 700 ondervraagden tijdens
het werk zo'n 6,2 uur per week op het internet surfen. Dat is ruim à©à©n
uur meer dan uit de meting van vorig jaar bleek. Toen werd gemiddeld
5,0 uur besteed aan surfen. Van de ondervraagden beschikt 83 procent
over een internetaansluiting op de werkplek. Een groot deel van de uren
die werknemers onder werktijd spenderen aan surfen, gaat op aan
privà©-doeleinden. Dit is maar liefst 40 procent van de surftijd ofwel
2,48 uur per week. In 2003 surfte werknemers nog 'slechts' 1,4 uur per
week voor privà©-doeleinden. Uit het onderzoek blijkt tevens dat vrouwen
vaker privà© surfen dan mannen (46 procent tegen 37 procent). Binnen de
dienstensector, de handel/distributie en binnen kleine organisaties
wordt relatief veel gesurft. Jacob Verschuur, directeur van Ernst &
Young ICT Leadership, schat dat het surfgedrag van Nederlandse
organisaties zo'n 253.000 'manjaren' per jaar kost. Verschuur: 'Uit
eerder onderzoek blijkt dat naast privà© surfen werknemers onder
werktijd ook veel tijd spenderen aan privà© e-mailen en privà© bellen.
Een ontwikkeling die te denken geeft over efficiency en productiviteit
in Nederland'.  
 
CEO's willen koerswijziging Innovatieplatform  
Uit de ICT Barometer, aangevuld met onderzoek onder ruim 30 CEO's,
blijkt dat twee op de drie CEO's het Innovatieplatform tot nu toe
helemaal niet succesvol vinden. Net als de ondervraagden van de ICT
Barometer zijn de meeste CEO's van mening dat het Innovatieplatform het
over een andere boeg zou moeten gooien. Volgens de CEO's zou het
Innovatieplatform zich onder meer moeten bezighouden met het aanwijzen
van sleutelprojecten voor de Nederlandse kenniseconomie. Verder willen
de ondervraagden een verandering van de cultuur en structuur voor
ondernemerschap en innovatie en zijn zij van mening dat innovatie wordt
geremd door overmatige bureaucratie en een gebrek aan daadkracht van de
overheid. Volgens Jacob Verschuur blijkt uit deze resultaten dat het
Innovatieplatform zich moet concentreren op enkele grotere, in het oog
springende projecten en de overheid moet voeden met het stimuleren van
ondernemerskansen en terugdringing van de bureaucratie. 'Verbeteren is
immers ook innovatie', aldus Verschuur.  

Bron: ERNST AND YOUNG