De rechtbank heeft bepaald dat de foto's van Willem-Alexander, Máxima en Amalia in badkleding in de Privé van 14 september 2005, onrechtmatig zijn. Indien het weekblad zich niet aan de opgelegde verboden houdt kan een boete oplopen tot 10 miljoen euro

De rechtbank verbiedt Privé voor een periode van 2 jaren inbreuken te maken op het recht van eisers op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer door het zonder toestemming openbaar maken van hun portretten, op straffe van een dwangsom van € 50.000,= voor iedere editie van Privé met het portret van Willem-Alexander en/of Máxima en een dwamgsom van € 100.000,= voor iedere editie van Privé waarin het portret van Amalia wordt openbaar gemaakt, alles tot een maximum van 10 miljoen euro.
Bron: Rechtbank Amsterdam
  

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular