Fraude door bedrijven met onder meer
belasting, premies, subsidies, tewerkstelling van illegalen en
fraude op het gebied van voedsel en milieu kan in de toekomst
gerichter worden bestreden door beter te kijken naar specifieke
risicofactoren. Dit blijkt uit het rapport ‘Fraude in
Beeld’ dat de staatssecretarissen Aboutaleb (SZW) en De Jager
(Financiën) en de ministers Verburg (LNV), Cramer (VROM) en
Hirsch Ballin (Justitie) hebben aangeboden aan de Tweede Kamer.

‘Fraude in Beeld’ bevat de
uitkomsten van onderzoek naar de vraag in welke bedrijfstakken
mogelijk wordt gefraudeerd naast de sectoren die al in beeld zijn
bij de bijzondere opsporingsdiensten. De bijzondere
opsporingsdiensten zijn: AID-Dienstonderdeel Opsporing (landbouw,
natuur en voedselkwaliteit), FIOD-ECD (financiën en economie),
SIOD (sociale zekerheid en arbeidsmarkt) en VROM-IOD (milieu en
volkshuisvesting). De opsporingsdiensten hebben het onderzoek samen
met het Functioneel Parket en de Douane uitgevoerd. Ruim 1500
ondernemers en 395 fraude-experts werkten er aan mee. Aanleiding
voor ‘Fraude in Beeld’ is het kabinetsstreven de
opsporing van fraude te verbeteren en de hiervoor beschikbare
mensen en middelen zo effectief mogelijk in te zetten.

Tijdens het onderzoek zijn specifieke
kenmerken in kaart gebracht die wijzen op een verhoogde kans op
fraude binnen branches. Zo blijkt het frauderisico in een
bedrijfstak onder andere toe te nemen naarmate er meer ex-fraudeurs
opereren die bovendien een zwakke binding met hun sociale omgeving
hebben. Het frauderisico neemt ook toe naarmate in een bedrijfstak
meer bedrijven starten en stoppen, en er ook meer faillissementen,
schuldsaneringen en surseances van betaling voorkomen.

Dergelijke kenmerken vormen gezamenlijk
een zogeheten fraude-index. Door branches langs deze
‘meetlat’ te leggen, kan de kans op fraude worden
bepaald. Overigens is daarmee nog niet aangetoond dat echt wordt
gefraudeerd. Dat kan pas na gericht onderzoek door de bijzondere
opsporingsdiensten. De betrokken ministeries en bijzondere
opsporingsdiensten zullen het rapport betrekken bij de verdere
beleidsvorming en de aanpak van fraude.

bron:SZW