De Friese kustoverheden zijn tevreden met de erkenning door de commissie Poelmann van de specifieke situatie op de waddeneilanden voor wat betreft kustbescherming. De overheden zijn blij dat de commissie de situatie op de Friese waddeneilanden erkent. "Het is goed dat de commissie de ruimte geeft om na te gaan of het mogelijk is om de dijkringen op Vlieland, Terschelling en Ameland te verruimen."

De Commissie Poelmann, of voluit de Commissie Bescherming en Ontwikkeling Buitendijkse gebieden in Kustplaatsen adviseert de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat om het bestaande, historisch gegroeide beschermingsniveau in buitendijkse gebieden langs de kust te garanderen. De staatssecretaris heeft dit advies overgenomen. Voor de Friese waddeneilanden maken de commissie en de staatssecretaris een uitzondering. Ze geven aan dat hier bezien moet worden of bij het vaststellen van de legger (document waarin de waterbeheerder de waterkering beschrijft) de buitendijkse bebouwing (groten)deels binnendijks kan worden gebracht door de dijkringen te verruimen. Van de bebouwing in de kustplaats die dan nog buitendijks is, wordt het bestaande beschermingsniveau gegarandeerd.

Gedeputeerde Piet Bijman: "Ik ben blij dat de staatssecretaris de mogelijkheid biedt om de dijkringen aan te passen. Ik hoop dat bij de vaststelling van de legger zal blijken dat een groot deel van de huidige buitendijkse bebouwing binnendijks wordt gebracht."

Herre Kingma van het Wetterskip Fryslà¢n: "Tot nu toe was de kwestie van de dijkringen struikelblok bij de onderhandelingen tussen Wetterskip en Rijkswaterstaat over de overdracht van taken. Na vaststelling van de legger kunnen naar verwachting ook deze onderhandelingen succesvol worden afgerond."

Onderzoek
Uit onderzoek van het Provinciaal Overleg Kust (POK) Fryslà¢n in oktober 2004 is gebleken dat het mogelijk en aantrekkelijk is om de dijkringen op Vlieland, Terschelling en Ameland te vergroten. Hierdoor komt een groot deel van de buitendijkse bebouwing binnen de dijkring te liggen. De dijkring is een ring van dijken en duinen die de wettelijke veiligheid bieden. Op basis van het onderzoek heeft het POK-Fryslà¢n de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verzocht om mee te werken aan het verruimen van de dijkringen. Voor een verruiming is het nodig dat de staatssecretaris de bijlage van de Wet op de Waterkering waarop de dijkringen staan, aanpast. In januari 2005 heeft de staatssecretaris aangegeven vooralsnog niet mee te willen werken omdat zij de lopende discussie over de buitendijkse gebieden niet wilde doorkruisen. Nu de commissie met haar advies gekomen is, zal de staatssecretaris haar standpunt hierover definitief kunnen bepalen en daarmee duidelijkheid over het vervolg aan de Friese Waddeneilanden bieden.

De Friese kustoverheden zijn het Wetterskip Fryslà¢n, de gemeenten Vlieland, Terschelling en Ameland en de provincie Fryslà¢n. De Commissie Poelmann bestaat uit P.J.M. Poelmann, gedeputeerde Noord-Holland (voorzitter); de heer M.E.P. Dierikx, directeur-generaal Water van Verkeer en Waterstaat; de heer P. van Erkelens, dijkgraaf Wetterskip Fryslà¢n; de heer J. Wienen, burgemeester van Katwijk; de heer J. Holsboer, voormalig lid Raad van Bestuur ING-Groep.

bron:Provincie Friesland