Provincie Fryslà¢n gaat niet over tot het herverdelen van statushouders, vreemdelingen met een verblijfsvergunning, over gemeenten. Gedeputeerde Staten van Fryslà¢n schrijven dit in een brief aan Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. In de vernieuwde Huisvestingswet, die deze zomer ingaat, geeft het rijk provincies de mogelijkheid om de aantallen statushouders van gemeenten opnieuw te verdelen en gemeenten sancties op te leggen. Gedeputeerde Anita Andriesen: 'Wij kiezen ervoor gemeenten te blijven aanspreken op het nakomen van afspraken over het huisvesten van de afgesproken aantallen statushouders. Als wij overgaan tot herverdeling zouden 'achterlopende' gemeenten worden beloond.'

Sinds 1 juli 1995 heeft de provincie het wettelijke toezicht op de uitvoering van de gemeentelijke huisvestingstaak van statushouders. Statushouders zijn asielzoekers met een vergunning voor tijdelijk verblijf. De provincie informeert het rijk ieder halfjaar over de huisvesting van statushouders door gemeenten in Fryslà¢n. Fryslà¢n heeft nog steeds een positief saldo in de huisvesting van het aantal statushouders. In de tweede helft van 2004 zijn in totaal 83 asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning aan een woning geholpen.

Gedeputeerde Staten zien het ambtelijk en bestuurlijk overleg met gemeenten als een belangrijk instrument om het toezicht op de gemeenten uit te voeren. Uit de rapportage aan het Rijk over de tweede helft van 2004 blijkt dat deze gesprekken al concrete resultaten hebben opgeleverd. Gemeenten beginnen hun achterstanden in te lopen die de afgelopen jaren zijn ontstaan. Opsterland heeft in de tweede helft van 2004 200% van de taakstelling voor deze periode gerealiseerd, Tytsjerksteradiel en Kollumerland 300%, Dantumadeel zelfs 400%.

Gemeenten lopen achterstanden op doordat er vaak alleenstaande statushouders gehuisvest moeten worden. Het woningaanbod voor alleenstaanden op het platteland is zeer beperkt. Er zijn weinig geschikte (huur)woningen beschikbaar. De provincie bespreekt met de Friese gemeenten de mogelijkheden om stagnatie is de woningbouw te doorbreken, zodat de doorstroming op de woningmarkt weer op gang kan komen. De samenwerking van gemeenten bij de groepsopvang van statushouders kan een andere mogelijkheid zijn om de huisvestingachterstanden in te lopen. De NOFA-gemeenten (Dongeradeel, Dantumadeel, Achtkarspelen en Kollumerland) praten hier al over.

bron:Provincie Friesland