Voor de ontwikkeling van woonzorgzà´ne Grou en woonservicezà´ne
Bilgaard in Leeuwarden stellen Gedeputeerde Staten van Fryslan
respectievelijk à¢?¬158.000 en à¢?¬150.000 beschikbaar. Hiermee stimuleert
het Friese college de spreiding van voorzieningen, het scheiden van
wonen en zorg en het ontwikkelen van kleinschalig wonen voor
verschillende doelgroepen binnen de AWBZ.

Door de toenemende vergrijzing en de vermaatschappelijking van de
zorg, ontwikkelen gemeenten, woningbouwverenigingen en zorgaanbieders
in grotere plaatsen en wijken woonzorg- en woonservicezà´nes. De Friese
Gedeputeerde Jan Ploeg: "De zones zorgen ervoor dat hulpbehoevenden zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen omdat zorg aan huis
geleverd kan worden en goede voorzieningen dichtbij zijn."

De
woonzorgzà´ne in Grou moet 60 zelfstandige woningen krijgen, een
multifunctioneel centrum voor zorg en 54 kleine groepswoningen. De
totale kosten voor dit project bedragen à¢?¬968.000. In het plan voor de
woonservicezà´ne Bilgaard gaat het om een totaal van 88 woningen voor
bewoners met uiteenlopende zorgvragen en om een multifunctioneel
centrum voor winkels, activiteitenruimten etc. De geraamde kosten voor
Bilgaard bedragen à¢?¬2.021.855.

bron: provincie Friesland