Kapotte elektrische en elektronische
apparaten die in het buitenland worden gerepareerd, worden niet
langer als afval beschouwd. De VROM-Inspectie heeft dit op 12 juni
per brief aan producenten en importeurs van elektr(on)ische
apparaten laten weten.

Veel bedrijven overtraden zonder het te
weten de afvalstoffenwetgeving. Tot nu toe gold dat elektr(on)ische
apparaten die binnen de garantietermijn defect raakten en na
reparatie niet bij dezelfde gebruiker terecht kwamen, als afvalstof
werden beschouwd. Dit had tot gevolg dat bedrijven die defecte
apparatuur in bijvoorbeeld China lieten repareren, een
kennisgevingsprocedure in het kader van de Europese verordening
betreffende in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen (EVOA) moesten
volgen. Naar aanleiding van reacties uit het bedrijfsleven heeft
VROM dit punt aangekaart bij het Europees
EVOA-correspondentenoverleg. Het correspondentenoverleg heeft het
meegenomen in een Europees richtsnoer over afgedankte elektrische-
en elektronische apparatuur.

bron:VROM