Ondanks het heftige verzet uit de Wieringermeer zijn Gedeputeerde
Staten van Noord Holland accoord gegaan met de uitbreiding van de
gemeente Medemblik met een deel van de Wieringermeer. Medemblik wil op
dit deel van de polder huizen gaan bouwen. Als de gemeente
Wieringermeer haar verzet niet opgeeft zal de grenswijziging moeten
worden voorgelegd aan Provinciale Staten van Noord Holland.

De gemeente Medemblik heeft al op 30 maart 2004 de gemeente
Wieringermeer verzocht op vrijwillige basis mee te werken aan een
grenscorrectie. Het gaat om het zuidoostelijk deel van de Wieringermeer
waar de gemeente Medemblik woningbouw wil realiseren. Over nut en
noodzaak hiervan is eerder inhoudelijke overeenstemming bereikt tussen
beide gemeenten.
De gemeenteraad van Wieringermeer heeft het verzoek
tot vrijwillige grenswijziging echter op 24 juni 2004 afgewezen. In
reactie daarop heeft de gemeente Medemblik aan GS verzocht de
wettelijke Arhi-procedure voor een grenscorrectie te starten.
Vervolgens hebben GS het initiatief genomen voor een bestuurlijk
overleg met de colleges van Burgemeester en Wethouders van
beide gemeenten. Dit overleg heeft de meningsverschillen tussen beide
gemeentebesturen niet kunnen overbruggen.

Als de gemeenten
van mening blijven verschillen, beslissen uiteindelijk Provinciale
Staten van Noord Holland over de grenscorrectie. Gedeputeerde
Staten hebben een een concept-herindelingsplan opgesteld en sturen dit
voor overleg naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de gemeenten Wieringermeer en Medemblik. Het
concept-plan komt ook ter inzage te liggen op beide gemeentehuizen.
Eventuele bedenkingen kunnen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten,
waarna Provinciale Staten een definitief besluit nemen. Ook burgers en
belangenorganisaties kunnen bedenkingen tegen de voorgenomen
herindeling naar voren brengen.

Bron: Ingezonden bericht